archive-si.com » SI » U » UNIQUE-SLOVENIA.SI

Total: 210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Splošni pogoji
  pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju Višina povračila stroškov je odvisna od časa v katerem je potnik predložil odpoved Če potnik odpove pogodbo o potovanju je dolžan Agenciji povrniti administrativne stroške v višini 15 00 na napotnico Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve 10 cene aranžmaja 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve 20 cene aranžmaja 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve 30 cene aranžmaja 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve 50 cene aranžmaja 7 do en delovni dan do 20 00 pred dnevom pričetka opravljanja storitve 80 cene aranžmaja odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100 cene aranžmaja V vseh primerih ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic ima Agencija poleg stroškov odpovedi in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine RSF Če se potnik ne pojavi ali odpove pogodbo o potovanju na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku ga Agencija bremeni za celotno vrednost aranžmaja ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le ti lahko tudi višji kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja ki jih Agenciji narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji V primeru da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni veljajo pogoji določeni v programu Ob odpovedi pogodbe o potovanju mora potnik podpisati odpovedni dokument ki mu ga v podpis ponudi prodajni svetovalec V primeru da zavrne podpis tega dokumenta se šteje kot da pogodbe o potovanju ni odpovedal Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi Če potnik med potovanjem potovanje prekine ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu ki je sestavni del pogodbe z Agencijo se šteje da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti V tem primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo ki jo je s spremembo programa povzročil V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile ne da bi za to obstajali razlogi na strani Agencije zaradi nepravilno opravljene storitve potnik nima pravice zahtevati nikakršne odškodnine ali znižanja cene Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov namestitev datum potovanja pod pogojem da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja V teh primerih spremembe Agencija zaračuna potniku le administrativne stroške v višini 15 00 V primerih ko pa so stroški spremembe višji še zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem z letalom ali prevoz z redno letalsko linijo in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev pa Agencija zahteva povrnitev dejanskih stroškov nastalih zaradi spremembe VIII ODSTOPNINA Če potnik ob prijavi predvideva da se morda zaradi določenih okoliščin ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini potovanja ne bo udeležil lahko položi odstopnino Sporazum o odstopnini velja v primeru uradnih pozivov nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini zakonec starši otroci in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila Odstopnina znaša 5 cene aranžmaja S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oziroma da odstopnina ni mogoča Ne glede na plačano odstopnino ima Agencija v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov ki znašajo 15 00 po napotnici V primeru ko je predmet pogodbe o potovanju nakup letalske vozovnice Agencija poleg administrativnih stroškov zadrži tudi rezervacijsko pristojbino RSF Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačane odstopnine v primeru da pogodbo o potovanju zaradi zgoraj navedenih razlogov odpove najkasneje en dan pred začetkom potovanja Če potnik potovanja ne prične na dan ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine Velja tudi da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik letalski ladijski avtobusni in podobno iz kakršnihkoli razlogov ki so lahko varnostne ali regulativne narave ne glede ali se je to zgodilo na pričetku potovanja ali med potovanjem Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja V drugih primerih dokumentirane višje sile ki ne spadajo med dogodke katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe ima Agencija pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov kakor tudi tistih ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti V primeru da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice prek katere je sklenjeno zavarovanje IX ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI POTOVANJA Agencija si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali do spremembe programa potovanja Agencija si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 sedem dni pred predvidenim odhodom če se za potovanje ne prijavi potrebno in v programu ali pogodbi o potovanju navedeno število potnikov Če v programu ali v pogodbi o potovanju ni drugače navedeno je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje za potovanje z avtobusom najmanj 12 potnikov v avtobusu za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi najmanj 6 potnikov v posamezni skupini za potovanje na medcelinskih letalskih progah najmanj 6 potnikov v posamezni skupini za potovanje s posebnimi letali vlaki ali hidrokrilnimi ladjami najmanj 80 zasedenost le teh V primerih ko Agencija izrecno pisno jamči odhod oziroma garantira odhod ne more odpovedati potovanja Agencija si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine ki jih ni bilo mogoče pričakovati odstraniti ali se jim izogniti za Agencijo pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog da pogodbe ne bi sklenila če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe Agencija lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika ki neposredno krši določbe pogodbe ki jo je sklenil z Agencijo predvsem če se ugotovi da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb potnik pa o tem ni obvestil Agencije Agencija si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja če se spremenijo pogoji za potovanje nov vozni red negotov položaj v državi kjer je organiziran program naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki na katere Agencija ne more vplivati brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu Agencija ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti V primeru da Agencija odpove potovanje ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja V primeru Agencijske odpovedi potovanja potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma potrebnega za vstop v državo kamor naj bi potoval ali stroškov cepljenj ki so bili s programom zahtevani O kakršnikoli naknadni spremembi programa Agencija potnika nemudoma obvesti Če Agencija odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve Agencija ne odgovarja za zamude letal ladij ali vlakov kakor tudi ne za spremembe programa ki bi nastale kot posledica takšnih zamud V primeru da stanje na kraju samem Agenciji ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu lahko Agencija namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije X POTOVALNI DOKUMENTI in OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah vizumih deviznih carinskih in zdravstvenih predpisih Potnik je dolžan skrbeti da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem predvidenim z obmejnimi carinskimi zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje Potnik ki se prijavlja za potovanje v tujino mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument s katerim lahko vstopi v posamezno državo Kadar otrok do 15 leta starosti potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika potrebuje poleg potovalnega dokumenta še dovoljenje zakonitega zastopnika Obrazec dovoljenja je predpisane oblike Dobi se ga na upravni enoti ki ga tudi potrdi prav tako ga lahko potrdi organ Republike Slovenije v tujini ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev V primeru da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa je dolžan potnik na ta določila sam paziti in Agencija za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja Potnik si je dolžan pred potovanjem oziroma do roka ki je v programu določen pridobiti vizume za države v katere potuje in opraviti cepljenja ki so za te države zahtevana Če potnik teh obveznosti ne izpolni ravna Agencija po določilih o potnikovi odpovedi potovanja V primeru da potniku ureja vizum Agencija le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma Stroškov pridobitve ter samih vizumov Agencija potniku ne vrača Agencija ne jamči za točnost informacij pridobljenih od pristojnih veleposlaništev V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam Posredovanje Agencije pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja ampak se plača posebej Smatra se da si potnik ureja vizum sam kadar Agencija ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu letalski ladijski avtobusni itd je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja ki jih prijavlja Podatki se morajo v celoti natančno ujemati s podatki v uradnih dokumentih ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj V primeru da napačni podatki povzročijo zamudo dodatne stroške ali prekinitev potovanja odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev Če potnik ne upošteva svojih obveznosti odgovarja organizatorju za povzročeno škodo organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja V primeru da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov razen plačil ki se plačujejo na kraju samem XI OBVESTILA PRED ODHODOM POTOVANJEM Agencija potnikom ki so prijavljeni na vse enodnevne izlete ne glede na destinacijo obvestil pred odhodom ne pošilja Za potovanja z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo najkasneje teden dni pred odhodom če potnik obvestila v tem roku ne prejme se je dolžan zglasiti na svojem prijavnem mestu Škodo ki bi nastala ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice ali pogodbe nosi potnik XII ZDRAVSTVENI PREDPISI Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument Cepljenje je obvezno tudi če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo V primeru da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji Agencija ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države v katero vstopa ali programa na katerega se je prijavil kakor tudi ne za stroške povezane s tem XIII PRTLJAGA Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator agent ali posrednik ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago prav tako tudi ne za krajo prtljage oziroma drugih dragocenosti v hotelu Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika hotel oziroma drugega neposrednega ponudnika storitve Za prevoz posebne prtljage kot je kolo surf golf oprema itd mora potnik prevozniku plačati doplačilo in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču V vsakem primeru je prevoz tovrstne prtljage obvezno najaviti že ob prijavi letalski prevoznik pa si zaradi omejitve kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage Vse stroške oziroma škodo ki bi zaradi tega nastala nosi potnik sam Prevoz prtljage do določene teže ki jo določa prevoznik je brezplačen Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage po določilih prevoznika vsak dodatni kilogram pa doplača potnik na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe en izvod pa zadrži zase Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu Agencija ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov hotelskih sob apartmajev ipd in prevoznih sredstev letal avtobusov ladij ipd XIV TOČNOST PREVOZNIKOV Agencija ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem morskem in letalskem prometu kadar se le ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi na rednih ali izrednih potniških prevozih plovbah ali poletih Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva Agencija ne odgovarja za škodo ki bi nastala iz naslova zamud odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva Agencija si pridržuje pravico do spremembe voznega reda tipov letal prevoznika in smeri poleta vmesni postanki vrnitev preko drugega letališča ipd ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov Prav tako lahko pride do zamud ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora stavk in slabega vremena nanje pa organizator nima vpliva Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih potovalnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti ne pa tudi počitku Potnik je dolžan 48 ur pred povratkom pri predstavniku organizatorja preveriti uro povratka XV IZGUBA DOKUMENTOV Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le ti ukradeni so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino si potnik na lastne stroške priskrbi nove Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja V primeru da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje ni upravičen do nikakršnega povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov XVI INFORMACIJE Informacije ki jih potnik dobi na prijavnem mestu ne obvezujejo Agencije bolj kot navedbe v programu ali ponudbi V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno pisna ponudba pisna informacija ali pisna razlaga Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave zato Agencija ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno XVII KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV in SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH Namestitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah veljavno v času izdaje programa na katero organizator nima nikakršnega vpliva Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi Pri tem je potrebno upoštevati da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma večini zahodnoevropskih držav zato se na teh destinacijah priporoča rezervacija namestitve višje kategorije Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo podano s strani pooblaščene agencije organizatorja ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu Hišni redi prehrana storitve plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva Pri aranžmajih označenih z all inclusive je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi saj ne kaže enačiti vseh all inclusive ponudb Običajno je osnovna storitev pri all inclusive ponudbi polni penzion zajtrk kosilo in večerja pri obrokih je všteta pijača Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi pogled na morje balkon lega orientacija določeno nadstropje je nastanjen v eni od sob ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva potnikove želje lahko posreduje ne more pa zagotoviti da bodo le te tudi izpolnjene Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati da le ta ponavadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe da je ponavadi manjša in ima slabšo lego Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb Ponavadi gre za zložljivo posteljo ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke XVIII REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem vodji potovanja Agencijskemu predstavniku V primeru da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem na primer pomanjkljiva čistoča sobe oprema lega sobe ipd potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb se šteje da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode Agencija ne bo

  Original URL path: http://www.unique-slovenia.si/en/important/splosni-pogoji/22/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Povezave
  programi Agroturizem v Italiji Nastanitev v Umbriji Umbrija Zeleno srce Italije Kontakt Unique Slovenia 2009 All rights reserved Domov Kdo smo Splošni pogoji Povezave Povpraševanje Fotografije Povezave VREME Vremenske napovedi PROMETNE INFORMACIJE Prometno informacijski center Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Letališča po svetu Adria Airways Slovenske železnice ZDRAVSTVENE INFORMACIJE Zdravstvena preventivna cepljenja VARNOST Zavarovanja za tujino Varnostni napotki pri potovanju v tujino ČASOVNI PASOVI Čas po svetu SVETOVNE VALUTE Pripomoček za

  Original URL path: http://www.unique-slovenia.si/en/important/povezave/23/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Povpraševanje
  severna Norveška Ultimativna vožnja v ekstremnih zimskih razmerah na Laponskem PORTUGALSKA dolina Duoro in Porto Programi po naročilu Programi Incentive VIP Izleti Team building programi Incentive programi Agroturizem v Italiji Nastanitev v Umbriji Umbrija Zeleno srce Italije Kontakt Unique Slovenia 2009 All rights reserved Domov Kdo smo Splošni pogoji Povezave Povpraševanje Fotografije Povpraševanje Ime Priimek Naslov Mesto Poštna številka Država Telefonska številka E pošta Sporočilo Pošlji Powered by CMS STUDIO

  Original URL path: http://www.unique-slovenia.si/en/important/povprasevanje/27/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Fotografije
  All rights reserved Domov Kdo smo Splošni pogoji Povezave Povpraševanje Fotografije Fotografije Rio de Janeiro Brazilija Tower bridge London VB Grčija Mont Saint Michel Normandija Nacionalni park Grand Canyon ZDA Piramide v Egiptu Sydney Avstralija Prepovedano mesto Kitajska Sončni zahod v Boliviji Eifflov stolp v Parizu Francija Mošeja v Maroku Golden Gate San Francisco ZDA Skalni monolit Ayers rock Uluru Avstralija Galapaško otočje v Tihem oceanu Fjord Geiranger Norveška Otoki

  Original URL path: http://www.unique-slovenia.si/en/important/fotografije/26/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • 10 January 2014 An 8 day Slovenia tour for golfers and non golfers with scheduled dates on May 3 June 7 September 6 and October 4 Additional two days in Velden Austria and Venice Italy Happy New Year 30 December 2013 Unique Slovenia team wishes success and happiness in 2014 New year comes with glows of hopes in our mind It gives us new confidence and courage for a fresh start Happy New Year and all the best for new ventures Slovenia Croatia Supercar Tour 2014 29 December 2013 From the Alps to the Adriatic sea Slovenia Croatia Supercar Tour An ultimate tour with superfast cars Ferrari Lamborghini Aston Martin in partnership with D1 Ultimate GT tour company Unforgettable exclusive experience Archive Ljubljana Weather Forecast Slovenia Unique Slovenia 2009 All rights reserved Home About us Links Terms and Conditions Request form Photo gallery Slovenia Golf Package Tour 10 January 2014 In cooperation with US based Unique European Travel we have designed a Slovenia tour for golfers but also for non golfers who enjoys sights while their partners are playing golf Those who wish to visit neighboring Austria s and Italy s golf courses may add on two nights in Venice

  Original URL path: http://www.unique-slovenia.si/si/novice/105/22/vec/slovenia-golf-package-tour/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Teambuilding References Slovenia Description Map Holidays Slovenia in pictures Regions Green tourism Beekeeping Tourism Contacts News Slovenia Golf Package Tour 10 January 2014 An 8 day Slovenia tour for golfers and non golfers with scheduled dates on May 3 June 7 September 6 and October 4 Additional two days in Velden Austria and Venice Italy Happy New Year 30 December 2013 Unique Slovenia team wishes success and happiness in 2014 New year comes with glows of hopes in our mind It gives us new confidence and courage for a fresh start Happy New Year and all the best for new ventures Slovenia Croatia Supercar Tour 2014 29 December 2013 From the Alps to the Adriatic sea Slovenia Croatia Supercar Tour An ultimate tour with superfast cars Ferrari Lamborghini Aston Martin in partnership with D1 Ultimate GT tour company Unforgettable exclusive experience Archive Ljubljana Weather Forecast Slovenia Unique Slovenia 2009 All rights reserved Home About us Links Terms and Conditions Request form Photo gallery Slovenia Croatia Supercar Tour 2014 29 December 2013 You will not only enjoy picturesque scenery from the Alps to the Adriatic world you will also experience a drive back in time and learn habits of people who

  Original URL path: http://www.unique-slovenia.si/si/novice/102/22/vec/slovenia-iamp-croatia-supercar-tour-2014/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • tourism Beekeeping Tourism Contacts News Slovenia Golf Package Tour 10 January 2014 An 8 day Slovenia tour for golfers and non golfers with scheduled dates on May 3 June 7 September 6 and October 4 Additional two days in Velden Austria and Venice Italy Happy New Year 30 December 2013 Unique Slovenia team wishes success and happiness in 2014 New year comes with glows of hopes in our mind It gives us new confidence and courage for a fresh start Happy New Year and all the best for new ventures Slovenia Croatia Supercar Tour 2014 29 December 2013 From the Alps to the Adriatic sea Slovenia Croatia Supercar Tour An ultimate tour with superfast cars Ferrari Lamborghini Aston Martin in partnership with D1 Ultimate GT tour company Unforgettable exclusive experience Archive Ljubljana Weather Forecast Slovenia Unique Slovenia 2009 All rights reserved Home About us Links Terms and Conditions Request form Photo gallery News archive 10 January 2014 Slovenia Golf Package Tour 30 December 2013 Happy New Year 29 December 2013 Slovenia Croatia Supercar Tour 2014 29 December 2013 Slovenia Croatia Supercar Tour 2014 22 February 2012 Slovenia Wine Tour 5 9 June 2012 15 February 2012 THEDREAM product 21 December

  Original URL path: http://www.unique-slovenia.si/si/novice/1/22/letno/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Karst
  Parents Kids tour in Slovenia Ljubljana Jazz Festival Programmes Slovenia Wine Tour Custom tours Slovenia Central Europe Marco Polo s trail On the Trail of the Habsburg Monarchy South East Europe References Incentive Corporate programmes Teambuilding References Slovenia Description Map Holidays Slovenia in pictures Regions Green tourism Beekeeping Tourism Contacts Unique Slovenia 2009 All rights reserved Home About us Links Terms and Conditions Request form Photo gallery Karst Slovenia Slovenia

  Original URL path: http://www.unique-slovenia.si/si/strani/408/karst/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive