archive-si.com » SI » S » SI-REVIZIJA.SI

Total: 546

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Revizor 3/2004 | Slovenski inštitut za revizijo
  na prehodu V Sloveniji se je plačilna sposobnost podjetij v devetdesetih letih nenehno poslabševala zneski blokiranih računov podjetij pri Agenciji RS za plačilni promet pa so konec leta dosegli 100 milijard tolarjev kar je 15 kratnik zneskov na začetku devetdesetih let Državni zbor je zato leta 1999 sprejel zakon o finančnem poslovanju podjetij ter uzakonil osebno odškodninsko odgovornost članov uprav in nadzornih svetov za primere zavlačevanja postopkov finančnega prestrukturiranja in uvedel institut izbrisa podjetij iz registra brez postopka likvidacije Slednji je povzročil občutno zmanjšanje števila podjetij z blokiranimi računi na drugi strani pa določbe o večji skrbnosti na področju plačilne sposobnosti kapitalske ustreznosti in prezadolženosti niso pripomogle k večji usklajenosti prijavljanja postopkov finančne reorganizacije na sodiščih s pojavom finančnih težav Mala podjetja so še vedno najobčutljivejša glede plačilne nediscipline in pomanjkanja likvidnih sredstev čeprav se je pričakovalo da bo strožja zakonska ureditev občutno izboljšala razmere poslovanja teh podjetij Summary Inability to pay and inadequate payment discipline in general are common phenomena in modern economies Even more frequently they appear in countries in transition In Slovenia inability to pay constantly worsened during the last decade Amounts blocked recorded by the Agency for Payments peaked at almost 100 billion tolars more than 15 fold of their value a decade ago Therefore the Slovene legislator adopted the Financial Operations of Companies Act in 1999 thus enacting personal liability of members of management and supervisory boards for delaying the restructuring of their companies There seems to be an obvious decrease in the number of enterprises with blocked accounts caused by the provision of deleting the enterprise from the register of enterprises without liquidation procedure However legal measures of compulsory and swift actions to be taken by the boards in cases of worsened ability to pay inadequate capitalization and overindebtness of enterprises did not provide broader initiative to file the proceedings at courts in an adequate timely manner There was no expected improvement in the standing of small enterprises They are still most vulnerable and sensitive to payment discipline and lack of liquidity in the economy Vpliv razvrstitve dolžnikov na oblikovanje bančnih rezervacij The Impact of Credit Rating on the Formation of Specific Provisions Tina Komerički Povzetek V prispevku bo predstavljen pomen uvrstitve dolžnikov v bonitetne skupine in njen vpliv na raven posebnih rezervacij Zakon o bančništvu zavezuje poslovne banke k oblikovanju posebnih rezervacij za zavarovanje pred kreditnim tveganjem Velikost posebnih rezervacij je odvisna od uvrstitve dolžnikov v bonitetne skupine glede na tveganost poslovanja z njimi Ker so posebne rezervacije odhodek bank njihova velikost bistveno vpliva na velikost dobička bank Summary The article presents the importance of quality credit rating and its impact on the level of specific provisions According to the Slovenian Banking Act banks are obliged to create specific provisions to meet credit risk losses The level of these provisions depends on the credit ratings of borrowers Since specific provisions represent expenses their required level affects the level of a bank s profit Predstavitev MSRP MRS 1 in 34 ter MSRP 1 Presentation

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-32004 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Revizor 4-5/2004 | Slovenski inštitut za revizijo
  nas samih in tega nam niti Evropa niti kdo drug ne more dati To je v nas ali pa morda ni Verjemite je je v vsakem od nas le malo se moramo potruditi in pobrskati ter vse to izvabiti iz najglobljih in najbolj skritih kotičkov našega zavedanja Torej živite življenje pa naj bo to tudi evropsko obarvano živite in uživajte novo življenje veselite se vsakega trenutka delajte tisto kar vas veseli sledite svojim ciljem idealom bodite taki kakršni ste pa čeprav včasih odtrgani pa nerazumljeni pa prekleti in zaničevani skratka človeški in jaz bom dodal bodite in bodimo malo noro človeški naj se nam trga po dolgem in počez kajti če tega ne bomo storili ne bomo nikoli vedeli kaj to je Tole pa je bilo kaj Še več bi vam rad povedal vas usmeril v razmišljanje o vsaki tudi evropski pomladi o vsem lepem o tem da razmislimo tudi o tistih trenutkih ko nam glas zadrhti ko se beseda težko izgovori se koža naježi in misel izleti ko nas ponese pa čeprav včasih kamen zaječi se hrast v zelenju pomladi zašibi in celo jeklo solzo potoči Ampak Povem vam to je to je vse od A do Ž pa tudi Evropa vmes vse pa je dobro staro življenje pa upajmo morda tudi novo in pa noro ki še ni bilo doživeto in razen z igralci usode nikoli ne bo ter ga bo vsakdo v vsakem trenutku doživljal in ga doživlja iz svoje intimnosti Evropa je tu in je tu zmeraj bila pomlad maj in življenjskost pa tudi Torej kaj še oklevate na kaj čakate in kaj pričakujete Vivat Glavni urednik Dr Marjan Odar Odgovornost zunanjega revizorja pri odkrivanju prevar v računovodskih izkazih Auditor S Responsibility to Consider Frauds in an Audit of Financial Statements Janja Skamlič Povzetek Zakon o revidiranju opredeljuje da daje revizor neodvisno strokovno mnenje o tem ali računovodski izkazi v vseh pomembnejših pogledih resnično in pošteno prikazujejo finančno stanje in poslovni izid pravne osebe v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi Pričakovanja lastnikov se stopnjujejo na drugi strani pa mora revizor v skladu s tem spreminjati način svojega dela Ena izmed pomembnih in ključnih sprememb v zadnjih mesecih je vsekakor posodobitev mednarodnega standarda revidiranja 240 ki obravnava revizorjevo odgovornost do odkrivanja prevar Revizija ni več samo golo potrjevanje postavk v bilanci stanja ali izkazu poslovnega izida temveč tudi širše gledanje in razumevanje poslovanja ki poteka za posamezno postavko Vendar pa revizijska stroka z novim standardom revizorjem ne nalaga odgovornosti za odkrivanje prevar temveč jih spodbuja da s svojo poklicno nezaupljivostjo sodelujejo tudi na tem področju Summary The Slovenian Law on Auditing states that auditors provide independent professional opinion about true and fair presentation of legal persons financial position and operating result in their financial statements Expectations of shareholders and other users of companies financial information are increasing and in line with that auditors have to adapt their work methods and approach One of the main and key changes in the near past was the revision of International

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-4-52004 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Revizor 6/2004 | Slovenski inštitut za revizijo
  teh dneh misli bežijo od dela in vas lepo vreme odvrača od njega Hitro postorite kar morate ugasnite računalnik in odhitite na sveži zrak se ga naužijte in nazaj na delovno mesto Tako boste laže pričakali tisto na kar že nestrpno čakate Kaj naj bi že bilo to Ste že pozabili Mislim da ne in da to prav dobro veste Glavni urednik Dr Marjan Odar Ureditev in stališča do zunanje revizije malih gospodarskih družb v Sloveniji in Evropski uniji Regulation and Statements on External Audit of Small Businesses in Slovenia and European Union Stojan Zorzenone Povzetek Opredelitev male gospodarske družbe in mejni zneski ki opredeljujejo zavezanost k reviziji v skladu s 4 direktivo so v Evropski uniji predmet usklajevanja na vsakih 5 let Za slovenske male gospodarske družbe predpisuje tako prilagajanje zakon o gospodarskih družbah V prispevku bodo predstavljeni tovrstna primerjava med Evropsko unijo in Slovenijo pa tudi stališča malih gospodarskih družb revizijskih družb in poslovnih bank do zunanje revizije računovodskih izkazov malih družb Podatki za analizo so bili pridobljeni na podlagi anketnega vprašalnika Summary SMEs definition and thresholds for statutory audit exemption are subject of constant adjustment every five years The threshold for the exemption from the statutory audit is set in the Fourth Directive The fifth five year period following the adoption of Directive 78 660 EEC ended on 24 July 2003 Similar adjustments for SMEs are also contained in the Slovene Companies Act The article presents a critical comparison between EU and Slovene legislation in this field Later in the article different positions of small businesses themselves of auditing firms and of commercial banks with regard to external audits of small businesses are investigated All data for this research were gathered by means of a survey Vpliv davčnih pravil na računovodsko poročanje The Impact of Tax Rules on Financial Reporting Mag Nada Klobučar Povzetek V prispevku proučujemo vpliv davčnih pravil na izbiro računovodskih metod in posledično računovodsko poročanje v Veliki Britaniji kot anglo saksonski državi kjer je povezanost med davčnimi in računovodskimi pravili tradicionalno zelo šibka in v Nemčiji kot kontinentalni državi kjer je ta povezanost zelo močna Na podlagi metode Lamba Nobsa in Robertsa ugotavljamo h kateremu modelu anglosaksonskemu ali kontinentalnemu se glede na stopnjo povezanosti davčnih in računovodskih pravil nagiba Slovenija Namen prispevka je uporabnikom računovodskih izkazov zakonodajalcem odgovornim za oblikovanje davčne regulative pa tudi snovalcem računovodskih pravil predstaviti koliko davčna zakonodaja omejuje fleksibilnost računovodskega poročanja in vpliva na izbiro razpoložljivih računovodskih metod v izbranih državah Summary The author investigates the impact of tax rules on the selection of accounting methods and consequently on financial reporting in Great Britain as an anglo saxon country with traditionally little connection between tax and accounting regulations and in Germany as a continental country with strongly linked tax and accounting regulations Based on the Lamb Nobes and Roberts method the author tries to establish to which model the anglo saxon or continental one Slovenia is more oriented in terms of the level of connection between tax and accounting rules

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-62004 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Revizor 7-8/2004 | Slovenski inštitut za revizijo
  uporabljale vse družbe in tudi druge organizacije ki ne bodo izdelovale letnih poročil po MSRP odpravile naj bi se vse neskladnosti med SRS in MSRP kljub temu pa zadržale nekatere domače strokovne rešitve ki jih MSRP ne poznajo Saj veste da so MSRP namenjeni le zunanjemu računovodskemu poročanju kar nekaj SRS pa obravnava zadeve povezane s poročanjem za notranje potrebe O tem vas bomo v Revizorju sproti obveščali ter seveda tudi zaprosili za vaše pripombe in predloge Ja pa dopusti so pred vrati Ali vas letos sploh kaj vleče na morje Če ste si oddahnili od nogometnih razburjenj ne pozabite da se avgusta začne olimpijada Novi razburljivi boji kruha in iger bi kdo pokomentiral in ravno pravšnji uvod v volilno jesen Pa vendar v poletnih mesecih storite predvsem nekaj zase saj veste da bo tako kot je minilo evropsko nogometno prvenstvo minila tudi olimpijada pa volitve bomo tudi preživeli le časa zase imamo vedno manj in še tega včasih ne znamo izkoristiti ter se naužiti svobode ko ura in obveznosti niso naš gospodar Naj vam zaželim sonca in morja pa včasih kako kapljo dežja ter odklopa in lenarjenja pa tudi ravno prav adrenalinskega vznemirjenja in seveda novih poznanstev brezskrbnega klepeta lahko tudi filozofiranja in če želite tudi malo prijateljskega prepričevanja kozarček pijače ob vaši najljubši ribi in kaj bi nakladal sprostite se in uživajte Upam da tudi to včasih še znamo Glavni urednik Dr Marjan Odar Okoljski stroški Environmental Costs Mag Darjana Vidic Povzetek Okoljevarstvena problematika počasi prodira v zavest družbe in vse pogostejše so zahteve po delovanju v smeri trajnostnega razvoja Za podjetje ki želi v spremenjenih razmerah sprejemati razumne poslovne odločitve je izrednega pomena da pozna svoje okoljske stroške ki pridobivajo vedno večji pomen V prispevku so zato podrobneje predstavljeni podjetniški okoljski stroški ter njihovo razvrščanje ugotavljanje in razporejanje na stroškovne nosilce Summary Environmental issues are becoming part of social awareness and sustainable development oriented corporate behavior is increasingly required Any company that wants to take reasonable business decisions in such changed circumstances must be aware of its environmental costs which become more and more important The article therefore presents in detail what are the environmental costs of a company and how they shall be classified established and allocated to individual cost units Uvedba modela uravnoteženega merjenja uspešnosti v praksi Balanced Scorecard in Practise Melita Kolbezen Irena Debeljak Povzetek Glede na to da postaja za podjetja vse bolj pomembno poslovodenje z neotipljivimi dejavniki kot so znanje odnosi s kupci blagovna znamka sposobnosti kultura podjetja se od menedžerjev zahteva vedno več saj sta obstoj podjetja in njegova rast odvisna predvsem od njihovih dejanj Zato so menedžerji začeli razvijati različne koncepte katerih osnovni namen je omogočanje sistematičnega poslovodenja s temi neotipljivimi dejavniki ter jasno prikazovanje kako podjetje iz teh virov ustvarja vrednost za kupce in dobiček zase Eden izmed takih konceptov je tudi model uravnoteženega merjenja uspešnosti poslovanja Summary Regarding the importance of managing intangible assets like knowledge customer relations trademarks abilities company culture and so on managers are expected

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-7-82004 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Revizor 9/2004 | Slovenski inštitut za revizijo
  pa celostno poslovodenje Reševanje problematike plačilne nesposobnosti in finančne nediscipline kliče po večji preglednosti The Problems of Insovency and Inadequate Payment Discipline Call for Better Transparency Mag Aleš Berk Povzetek Empirična analiza neposrednih in posrednih učinkov sprejetja zakona o finančnem poslovanju podjetij odkriva pomanjkljivosti sedanje zakonske ureditve problematike plačilne nesposobnosti in finančne nediscipline v Sloveniji Sedanja določila zakona in ureditev nasploh na podlagi katerih naj bi odgovorni v podjetjih ob pojavu finančnih težav izvajali ukrepe niso zadovoljiva zato bi bilo smiselno razmišljati o vzpostavitvi portala ki bi vseboval informacije o plačilni nesposobnosti posameznih podjetij in zamudah plačil ter informacije o poročanju uprav o finančnih težavah in postopkih na sodiščih Le takšna ureditev bi prinesla zadovoljivo preglednost ki je pri tej problematiki poleg dobro delujočega sodnega sistema ključnega pomena Summary The empirical analysis of direct as well as indirect effects of the Financial Operations of Companies Act sheds light on drawbacks of current legal framework regulating the issues of insolvency and inadequate payment discipline The current measures enterprises must take when facing financial distress are not sufficient At the level of the whole economy a transparent system of revealing the information regarding the inability to pay late payments proceedings at courts and reporting of boards of directors is required Mag Aleš Berk preizkušeni poslovni finančnik asistent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani doktorski študent na Center for Central European Financial Markets Universität Wien in Institut für strategische Kapitalmarktforschung Wien Državna revizija v Republiki Hrvaški in proces povezav v Evropsko unijo State Audit in the Republic of Croatia and the Process of European Integration Mag Ljerka Crnković Povzetek Prispevek temelji na avtoričinem magistrskem delu v katerem je temeljito proučila finančni nadzor nad proračunskimi sredstvi Evropske unije delovanje Evropskega računskega sodišča vrhovnih revizijskih inštitucij v državah članicah Evropske unije in državah kandidatkah ter Državnega revizijskega urada Republike Hrvaške Ureditev državne revizije v Republiki Hrvaški je avtorica primerjala z ureditvami ki jih določa Limska deklaracija in zahtevami Evropske unije o čemer je dala svojo kritično oceno in predloge za izboljšave Ta del njene naloge bo podrobneje predstavljen v prispevku Prispevek vsebuje nekaj uvodnih informacij o ureditvi finančnega nadzora v tej državi predstavil pa bo tudi Državni revizijski urad Republike Hrvaške Summary The article is based on the author s master thesis in which she thoroughly studied the financial control of EU funds and the operation of the European Court of Auditors of the supreme audit institutions in Member and Candidate States and of the Croatian State Audit Office The author compared state auditing in the Republic of Croatia with the provisions of Lima Declaration and EU requirements giving some critical assessments and proposals for improvement That part of her thesis is presented in the article After some introductory information on the established financial control in the country the Croatian State Audit Office is presented Ljerka Crnkovič mag ekonomskih znanosti univ dipl ekon revizorka pri Državnem uradu za revizijo Republike Hrvaške Domači naslov Milke Trnine 3 Zagreb Republika Hrvaška Na kaj je treba paziti pri

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-92004 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Revizor 10/2004 | Slovenski inštitut za revizijo
  na volitvah Rezultati so znani in kaj sedaj Vsekakor bi bil potreben temeljit premislek predvsem glede zakona o davku na dohodek pravih oseb Nekateri členi že veljajo preostali bodo začeli veljati 1 januarja naslednjega leta In kaj boste rekli če se bo zakon po enem letu veljave temeljito spremenil Raje ne bom zapisal vaših v mislih izrečenih besed V tem primeru pa je mogoča veliko bolj elegantna rešitev podaljšanje veljavnosti starega zakona o davku od dobička pravnih oseb in veljavnost tistih določb zakona o davku na dohodek pravnih oseb ki že veljajo od 1 maja letošnjega leta Seveda tako dolgo dokler ne bo pripravljena nova zakonodaja če bo sprejeta Podobno bi verjetno veljalo tudi za dohodnino Ampak taka so le moja razmišljanja saj zagovarjam mnenje da davčne ureditve ne smemo in moremo menjati prav pogosto Me pa prav zanima kaj kako in kdaj se bo zares kaj spremenilo in če sem prav razumel dane obljube se nam obeta slovaški davčni model z enotno davčno stopnjo govorilo se je o 19 oziroma 20 odstotni za vse vrste dajatev Zdi se da je v davčni enačbi neznank več kakor znanih podatkov In prosim le preveč eksperimentov nikar Vsekakor si davkoplačevalci tudi zaslužimo da pravočasno zvemo koliko kdaj in na kakšen način bomo plačevali v državno blagajno da nam boste lahko vladali Mogoče je bilo tole malo prezgodaj ampak če bi podaljšali veljavnost sedanjih zakonov bi morali to storiti hitro torej še letos Upam da morda kdo kje tudi kaj razmišlja o teh zadevah Glavni urednik Dr Marjan Odar Odločanje o davčnih prekrških po hitrem postopku skladno z novim zakonom o prekrških Swift Proceeding on Tax Violations According to the New Minor Offences Act Mag Liljana Selinšek Povzetek Novi zakon o prekrških ki se bo začel uporabljati 1 januarja 2005 prinaša med drugim bistvene spremembe glede vodenja postopka pri prekrških in glede organov ki odločajo o prekrških V prvem delu prispevka bosta predstavljena pojma davčni prekrški v širšem pomenu besede carinski prekrški trošarinski prekrški in davčni prekrški v ožjem pomenu besede dodanih pa bo tudi nekaj primerov teh kaznivih ravnanj Sledila bosta predstavitev novega sistema odločanja o prekrških ter krajši oris vloge in pristojnosti organov ki bodo odločali o prekrških storjenih po 1 januarju 2005 Osrednja tema prispevka pa bo podrobna analiza novega procesnega instituta odločanja o davčnih prekrških po hitrem postopku vključno s pravnimi sredstvi v tem postopku Poudarjene bodo možne težave s katerimi se bodo srečevali davčni in carinski prekrškovni organi cariniki davčni in carinski inšpektorji zaradi nejasnih oziroma neusklajenih določb zakona o prekrških in predpisov v zvezi z davčnimi prekrški Summary The new Minor Offences Act will come into force on 1 January 2005 It brings some essential changes to the conduct of minor offences proceedings and in the structure of the decision making bodies The first part of this article presents the conception of tax offences in their broadest meaning customs offences excise offences and tax offences in the strictest meaning also including some examples of such offences The

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-102004 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Revizor 11/2004 | Slovenski inštitut za revizijo
  napada in morda razjeda tudi dušo Stran s slabimi mislimi stran s temačnostjo neznanega z ignoranco prihodnosti stran z vsem kar nas hoče želi ali nas kakorkoli drugače omejuje Naredite to že enkrat saj zmorete in tako tudi užijte to jesen v njenih pastelno toplih barvah bližine tistih ki želijo biti z vami vam vznemirjajo dušo in vam ob skrbeh in tegobah vsakdanjosti rečejo in vam želijo reči da ste nekaj posebnega da nekoga osrečujete da si želijo vaše bližine Pa morda le pogovora ali celo prepira pa vaše navzočnosti posebnosti načina izgovorjave tudi čudnosti obnašanja in celo raskavosti vašega glasu Saj ni važno gotovo je nekje nekdo kot dobra vila ki vam želi dobro vas spodbuja in prižiga plamen topline in mehkobe jesenskega kolaža barvne pravljice tudi v vas in za vas Ne verjamete Dajte no še veliko je romantikov in tudi realistov hladne tehnološke sodobnosti ki pa še vedno globoko v sebi občutijo pa večkrat ne upajo in tega včasih tudi ne želijo pokazati Torej pozabite vsakodnevne skrbi in nadloge pa na šefe in voditelje in tudi na oblast in oblastnike vse to je minljivo in se nenehno spreminja Čarobnost jesenske toplote barv pa tudi vznemirljivost in toplina duše pa ostajajo kot zvezda stalnica in vodnica v iskanju poti po neznanem Za vedno pa vedno drugače in vedno z novimi spoznanji o minljivosti in kratkosti Zato prelijmo lepoto narave vase jo užijmo in optimistično sledimo ciljem v mavrici vseh njenih barvnih odtenkov In uspelo nam bo Glavni urednik Dr Marjan Odar Razvoj notranjega nadzora nad javnimi financami na stopnji približevanja Republike Slovenije Evropski uniji in vključitvi vanjo Development of Public Internal Financial Control in the EU Pre and Post Accession Stage of the Republic of Slovenia Mira Lesjak Povzetek Pogajanja z Evropsko unijo so končana Republika Slovenija je postala polnopravna članica Evropske unije V letu 1998 je Republika Slovenija ustanovila 29 delovnih skupin za pogajanja z Evropsko Komisijo Ena izmed njih je bila delovna skupina za finančni nadzor Summary Negotiations between The European Union and the Republic of Slovenia are closed The Republic of Slovenia has become a full fledged member of the European Union In 1998 the Republic of Slovenia established 29 working groups for negotiations with the European Commission One of them was the working group for financial control Odloženi davki Deferred Taxes Mihaela Žuran Povzetek Odložene davke opredeljuje večina računovodskih standardov in njihov pomen se bo po vstopu Slovenije v Evropsko unijo in po spremembah davčne zakonodaje še povečal Odloženi davki so povezani z osnovnim računovodskim načelom soočanja prihodkov in odhodkov ki pravi da se ustrezni prihodki soočijo z ustreznimi odhodki z namenom izkazovanja ustreznega poslovnega izida v obdobju poročanja Članek predstavlja področje odloženih davkov v primeru sestavitve računovodskih izkazov v skladu s SRS MSRP in US GAAP ter opozarja na najpogostejše napake ki se pojavljajo pri izračunu odloženih davkov Summary Deferred taxes are defined by the most commonly used accounting standards and their importance increased after Slovenia s EU accession and the enacted changes

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-112004 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Revizor 12/2004 | Slovenski inštitut za revizijo
  posebnosti hotela in lokalnega okolja V svetu se hotelirstvo uvršča med najhitreje rastoče ne pa najbolj dobičkonosne dejavnosti zaznamujejo ga povprečni vendar razmeroma stabilni donosi Slovenski hotelirji dosegajo podpovprečne poslovne izide tako v primerjavi s povprečjem slovenskega gospodarstva kot tudi s povprečjem te dejavnosti v državah Evropske unije Trdimo da je razlog za neuspešnost tudi prenizka stopnja razvitosti poslovodnega računovodskega sistema v slovenskih hotelih Zaradi mednarodne primerljivosti razumemo kot ustrezni poslovodni računovodski sistem USALI Uniform System of Accounts for Lodging Industry USALI ki je v svetu uveljavljen kot enotni sistem računovodskega poročanja v hotelirstvu in ga dopolnjujemo z nedenarnimi kategorijami ki so ključne za uspešnost posameznega hotela Razvitost poslovodnega računovodskega sistema merimo s pogostostjo uporabe njegovih informacij in zadovoljstvom z njimi pomembnostjo nedenarnih meril za presojanje uspešnosti poslovanja različnih odločevalskih ravni ter z uporabo trženjsko usmerjenega in strateškega računovodstva To smo preverjali s številnimi hipotezami ki so posledica teoretičnih spoznanj sodobnega poslovodnega računovodstva v hotelirstvu in najboljše prakse v hotelih v obširni raziskavi v letih 2002 in 2003 tako med poslovodstvi srednjih in velikih slovenskih hotelov kot tudi med njihovimi gosti Ivankovič 2004 V prispevku bomo najprej na kratko predstavili USALI in poudarili razloge za prenovo poslovodnega računovodskega sistema v hotelirstvu v nadaljevanju pa bomo oblikovali raziskovalne hipoteze Sledili bodo prikaz razmer v slovenskih hotelih preverjanje posameznih raziskovalnih hipotez glede razvitosti poslovodnega računovodskega sistema v slovenskih hotelih in med njihovimi gosti ter razprava Summary Management accounting which prepares timely reliable and appropriate information for decision making in hotel industry is becoming a more and more important source of comparative advantages Today the worldwide hotel industry is marked by two paradigms standardization and customization On the one hand we are facing globalization which inexorably calls for standardization transparency and streamlining in several areas business processes management training and financial reporting at the hotel level while on the other hand several research works and best practices in hotel management confirm that due to volatile business conditions instable competitive environment contingency theories use of non financial indicators as key criteria in decision making and the consideration of any specifics of the hotel and local environment should be more appropriate Hotel trade ranks among the fastest growing industries although not among the most profitable ones it is characterized by average rather stable returns Business results of Slovene hotel owners remain below average in comparison with both the average results of national economy and the average results of the industry in EU Member States We state that one of the reasons for unsuccessfulness is the low development level of the management accounting system in Slovene hotels We believe that the internationally comparable USALI system Uniform System of Accounts for Lodging Industry would be the appropriate management accounting system since it has established itself in the world as the uniform system of financial reporting in the hotel industry non financial indicators of key importance for the success of each individual hotel shall be added The stage of development of any management accounting system is measured with

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-122004 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •