archive-si.com » SI » S » SI-REVIZIJA.SI

Total: 546

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Revizor 10/2002 | Slovenski inštitut za revizijo
  statements in the annual report the companies are obliged to give additional explanation of the value information included in the financial statements In addition to mandatory notes to the financial statements the companies subject to audit are also obliged to include the disclosures of all material matters in accordance with the Slovenian Accounting Standards This article focuses on the notes to financial statements prescribed under the Companies Act that are to be included in the annual report by all companies including those who are not subject to audit Modeliranje denarnih tokov na katerih je zasnovano v prihodnost usmerjeno računovodstvo Cash Flows Modelling in the System of Accounting for the Future as the Specific Approach to Value Added Accounting Dr Lorena Mošnja Škare Povzetek V članku bodo obravnavani problemi modeliranja v prihodnosti pričakovanih denarnih tokov ki so v središču v prihodnost usmerjenega računovodstva PUR avtorja Humphreyja H Nasha To računovodstvo je posebna izvedba računovodstva dodane vrednosti ker je vrednost podjetja določena z razdonosenjem prihodnjih denarnih tokov na enak način pa tudi sprememba njegove vrednosti tj dodana vrednost kot razlika med vrednostmi podjetja v zaporednih obdobjih V nasprotju z zamislijo dodane gospodarske vrednosti kot inštrumenta poslovodenja je PUR sredstvo računovodskega poročanja katerega modeli denarnih tokov omogočajo boljše komuniciranje s trgi kapitala s čimer povečujejo njihovo učinkovitost S tem je izpolnjena tudi naloga računovodskega poročanja in zaradi tega je prihodnost računovodstva navkljub zapletenosti in številnim problemom pri praktični uporabi v modeliranju denarnih tokov Summary The paper explores the problems of modelling future expected cash flows which are in the focus of the system of Accounting for the Future AFTF designed by Humphrey H Nash This accounting system is a particular approach to economic value added EVA accounting since the company value is determined by discounted future cash flows and so is its change i e value added as the difference between consecutive company valuations Unlike EVA which is supposed to be a management tool AFTF is a financial reporting tool whose cash flow models provide better communication to capital markets thus increasing their efficiency That makes the mission of financial reporting completed and for that reason the future of accounting despite of complexity and several implementation problems lies in cash flows modelling Obdavčitev finančnih storitev z davkom na dodano vrednost Taxation of Financial Services Under a Value Added Tax Mag Breda Kastelic Povzetek Finančne storitve so v skladu s 6 smernico Evropske unije sprejeto 17 maja 1977 oproščene plačila davka na dodano vrednost državam članicam Evropske unije pa je dopuščena možnost da dovolijo obdavčitev teh storitev Davčna oprostitev pri finančnih storitvah brez pravice do vstopnega davka je v nasprotju z osnovnimi načeli davka na dodano vrednost ker moti nevtralnost tega davka in povzroča kaskadni učinek ki izkrivlja konkurenco Evropska komisija proučuje možnosti drugačne obdavčitve finančnih storitev v ureditvi davka na dodano vrednost Težava pri obdavčitvi finančnih storitev je da ni mogoče opredeliti obrestnega pribitka na ceno marže za finančno posredništvo pri posamezni transakciji Mogoče pa je izmeriti celoten pribitek na ceno kar je

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-102002 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Revizor 11/2002 | Slovenski inštitut za revizijo
  particular activities aims and resources The aims of human resources auditing are independent and unbiased testing evaluation and reporting on the operation in human resource function and on the attainment of the set goals which influence the effectiveness and efficiency of the company Razkritja v letnih poročilih za podjetja zavezana reviziji Disclosures in Annual Reports of Companies Subject to Audit mag Blanka Vezjak Povzetek Podjetja ki so po zakonu o gospodarskih družbah zavezana reviziji morajo v svoja letna poročila poleg zakonsko predpisanih pojasnil informacij v računovodskih izkazih zajeti tudi vsa razkritja ki jih slovenski računovodski standardi predpisujejo za pomembne zadeve S spremembami zakona o gospodarskih družbah in še posebej s prenovljenimi slovenskimi računovodskimi standardi se je obseg razkritij ki jih morajo ta podjetja zajeti v svoja letna poročila bistveno razširil večina pa bo spremenjene določbe prvič upoštevala pri sestavitvi letnega poročila za leto 2002 V prispevku bodo predstavljena obvezna razkritja ki jih morajo takšna podjetja prikazati v prilogi k izkazom v svojih letnih poročilih Summary In addition to the mandatory notes to the financial statements the companies subject to audit under the Companies Act must in their annual reports also include the disclosure of material matters in compliance with the Slovenian Accounting Standards The scope of disclosures to be included in the companies annual reports have been considerably enhanced under the Amendments to the Companies Act and the revised Slovenian Accounting Standards Most companies will comply with the amended provisions for the first time in their 2002 annual reports Presented below are all mandatory disclosures that are to be included in the notes to the financial statements in the annual report Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih Prvi izsledki raziskave Slovenskega inštituta za revizijo in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani Development of Accounting in Slovene Companies First Findings of a Research by the Slovenian Institute of Auditors and the Faculty of Economics of the University of Ljubljana dr Slavka Kavčič dr Stanko Koželj dr Marjan Odar Povzetek Slovenski inštitut za revizijo je skupaj z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani v letu 2002 ponovil raziskavo o razvitosti računovodstva v slovenskih podjetjih ki je bila prvič izvedena leta 1995 Njen cilj je bil proučiti koliko se je od leta 1995 do leta 2001 stanje na področju računovodstva spremenilo in kakšno je sedanje stanje na tem področju v slovenskem gospodarskem prostoru Zato smo podjetjem poslali enak vprašalnik kot v letu 1995 Dodali smo bila le štiri vprašanja ki naj bi opozorila na možne probleme pri uvajanju prenovljenih slovenskih računovodskih standardov v slovenska podjetja V prispevku bomo predstavili metodo dela in vire podatkov ter področja raziskovanja torej organiziranost računovodstva uporabo računovodskih metod za vrednotenje gospodarskih kategorij razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih ter uvajanje prenovljenih slovenskih računovodskih standardov v prakso Analiza odgovorov je pokazala da njihovo uvajanje podjetjem ne bo povzročalo velikih težav in da bodo takrat ko se bodo odločala za prevrednotenje najela zunanje strokovnjake in sicer pooblaščene ocenjevalce vrednosti Summary In 2002 the Slovenian Institute of Auditors in cooperation with the Faculty of

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-112002 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Revizor 2003 | Slovenski inštitut za revizijo
  problematika uporabe izpeljanih inštrumentov v praksi 6 letna konferenca notranjih revizorjev 7 poletna revizijada Revizor 9 03 Dr Marjan Odar Uvodnik Dr Marko Petrović Računovodsko revidiranje kot oblika svobodnega poklica glede na razvoj v Jugoslaviji Dr Stanko Koželj dr Slavka Kavčič dr Marjan Odar Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih druge možne računovodske metode Mag Aleš Berk Informiranje na finančnem področju nalog in upravljanje tveganj v slovenskih podjetjih Nada Drobnič Davčno svetovanje v Veliki Britaniji Dr Ivan Turk Nekaj pravnih pojmov pri poslovanju 2 Mag Jože Andrej Čibej Moč je v metodi Dr Rajko Knez Razvoj davka na dodano vrednost v evropski skupnosti 1 Dr Tatjana Horvat Mednarodne novosti Dr Meta Duhovnik Kaj je novega pri IFAC Obvestila o izrečenem ukrepu nadzora nad opravljanjem nalog pooblaščenih revizorjev Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja Izpiti v okviru splošnega dela izobraževanja Izpiti v okviru posebnega dela izobraževanja 4 davčna konferenca slovenskega inštituta za revizijo Seminar Notranja revizija v industrijskem podjetju Seminar Uporabna vrednost izpeljanih finančnih inštrumentov v praksi Delavnica problematika uporabe izpeljanih inštrumentov v praksi Seminar finančni polomi svetovalnih organizacij in spremembe zakonodaje Seminar cenitev zemljišč Revizor 7 8 03 Dr Marjan Odar Uvodnik Marica Rošker Analiza izidov ankete o delovanju malih notranjerevizijskih enot v bankah v Sloveniji Dr Adriana Rejc Pomen nefinančnih informacij pri spremljanju uspešnosti poslovanja v slovenskih podjetjih Dr Marko Hočevar mag Maja Zaman mag Simon Čadež Računovodske informacije za obvladovanje odvisnih podjetij na trgih nekdanje Jugoslavije Mag Liljana Selinšek Kazenskopravni vidiki izmikanja plačilu davka Mag Štefan Kuhar Prenosne cene eden glavnih davčnih problemov današnjega časa i del Dr Ivan Turk Nekaj pravnih pojmov pri poslovanju 1 Mag Jože Andrej Čibej EOM v poslovnih financah Dr Rajko Knez Nadzor Evropske komisije nad izpolnjevanjem obveznosti držav članic Dr Tatjana Horvat Mednarodne novosti Dr Meta Duhovnik Kaj je novega pri IFAC Osnutek Slovenskega računovodskega standarda 40 2004 Mag Lidija Hauptman Literatura s področja notranje revizije Obvestilo o izrečenem ukrepu nadzora nad opravljanjem nalog pooblaščenega revizorja Marjana Čuka Obvestilo o izrečenem ukrepu nadzora nad opravljanjem nalog pooblaščene revizorke Valerije Resnik Čakš Obvestilo o volitvah članov odbora sekcije za ocenjevanje vrednosti pri Slovenskem inštitutu za revizijo Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva računovodja Razpis izobraževanja 7 jesenski strokovni posvet revizorjev 7 poletna revizijada 11 mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov Seminar o notranji reviziji v industrijskem podjetju XVIII posvetovanje društva računovodij finančnikov in revizorjev Maribor o računovodstvu reviziji davščinah in financah Revizor 6 03 Dr Marjan Odar Uvodnik Vesna Urankar Samoocenjevanje notranjih kontrol Dr Marjan Odar dr Slavka Kavčič dr Stanko Koželj Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih Mag Lidija Hauptman Revizorjeva neodvisnost in kodeks upravljanja gospodarskih družb Mag Aleš Berk Financiranje poslovanja in naložbena politika trenutno stanje Dr Ivan Turk Nekaj finančnih pojmov 2 Rajko Knez Enakopravno obravnavanje subjektov na trgu primer davčnega področja Dr Tatjana Horvat Mednarodne novosti Dr Meta Duhovnik Kaj je novega pri IFAC Sklep o začetku postopka za imenovanje nadomestnega člana revizijskega sveta ki ga imenujejo pooblaščeni revizorji 11

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-2003 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Revizor 1/2003 | Slovenski inštitut za revizijo
  strok Želel pa bi si še nekaj Tesnejše sodelovanje z bralkami in bralci Povejte kaj si želite Povejte katera področja naj podrobneje obdelamo Izrazite svoje želje Saj poznate pregovor ki pravi da beseda ni konj Pa še to hvala vsem tistim ki ste me pohvalili ali se celo zahvalili za uvodnike Ne za vse Pa saj veste katere imam v mislih Je pa nekaj tudi takih in upam da so v manjšini ki me grajajo in pravijo da me včasih preveč zanese in da taki uvodniki ne sodijo v strokovno revijo Mogoče imajo celo prav Ampak Ampak kakorkoli že tudi še tako visoko strokovno in teoretično usmerjeni in podkovani včasih celo zategli ter resni učenjaki imajo mo dušo Vsi smo samo ljudje iz mesa in krvi s čustvi občutji strahovi živimo v negotovosti imamo ideje vizije in se včasih veselimo jokamo pa preklinjamo in počnemo še mnogo nestrokovnih stvari pa kljub vsemu ustvarjamo tudi stroko Zato in tudi zato si bom vzel pravico urednika in včasih napisal tudi kak bolj odštekan pa mogoče prav zato tudi bolj resnično vsebinski uvodnik Za dušo Mojo In upam da tudi vašo Glavni urednik Dr Marjan Odar Znaki odličnosti v človekovem prostem času Razmišljanja namenjena pripadnikom poklicev s širšim družbenim ugledom ki so pod drobnogledom javnosti in od katerih se prieakuje neoporeenost tudi zunaj njihovega poklicnega delovanja Signs of Individual Excellency in the Leisure Time Peter Kelhar Povzetek Referat povezuje obravnavane znake odlienosti z rastjo osebnosti in s pojavnostjo osebnosti V prvem primeru obstaja odlienost v obvladovanju easa fizieni okrepitvi psihieni sprostitvi duhovni rasti in oblikovanju navad V drugem primeru pa obstaja odlienost v samopomoei družinskih odnosih nastopanju v ožjem in širšem krogu ter trajnejšem vplivu Summary The paper connects the elaborated signs with personality growth and personality appearance In the first case there is excellency shown in the commanding of available time physical strengthening psychical relaxation intellectual growth and habit formation In the second case the excellency exists in terms of self assistance family relations behaviour in the narrower and wider environment and lasting influence Sestavitev letnega poročila s poudarkom na poslovnem poročilu Elements of Annual Report and of Business Report in Particular Dr Tatjana Horvat Povzetek V prispevku bo predstavljen pomen kakovosti vsebine in sestavin letnega poročila za uspešno komuniciranje z zunanjimi uporabniki poslovnih informacij Izkušnje kažejo da količina ponujenih podatkov v letnih poročilih ni standardizirana Predstavljen bo tudi vpliv nove zakonodaje in novih slovenskih računovodskih standardov na sestavine letnega poročila še posebej na sestavine poslovnega poročila Poslovno poročilo kot sestavni del letnega poročila vsebuje v prvi vrsti neračunovodske informacije Zakonodaja sicer okvirno določa vsebino poslovnega poročila vendar odločajo o njegovi podrobnejši vsebini podjetja ki želijo s prostovoljnimi informacijami izboljšati letno poročilo Summary The article presents the importance of the quality of the written message and components of annual report for successful communication with outside users of business information Current practice shows that the amount of data in annual reports is not standardized The article also presents the impact of the new

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-12003 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Revizor 2/2003 | Slovenski inštitut za revizijo
  delničarjevega prodajalčevega obligacijskega obogatitvenega zahtevka Če lastne poslovne deleže pridobiva družba z omejeno odgovornostjo mora Summary The Article deals with legally acceptable ways of acquisition of treasury stocks on the secondary market stating that such purchases are limited in scope and explaining additional requirements for particular exceptions allowing for the acquisition of treasury stocks such as the number of stocks so purchased and the required formation of reserve funds for their payment Special attention has been paid to the new eighth indent in the first paragraph of Article 240 of the Companies Act introduced by the Amending Act F and to the requirements any company has to comply with in purchasing and subsequent disposal of treasury stocks pursuant to that indent Any illegal acquisition of treasury stocks results in the fact that such transactions are null and void in terms of obligations law while the acquisition remains valid in terms of corporate law Consequently the company may raise a claim for the return of the illegally made payment which prevails over the enrichment claim of the shareholder seller under Računovodske rešitve pri pridobivanju odtujevanju in umikanju lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev Accounting Solutions in the Acquisition and Withdrawal of Treasury Stocks and Business Shares Dr Marijan Odar Povzetek Lastne delnice so sestavni del kapitala delniškega kapitala družbe ki se izkazuje v finančnih naložbah družbe v lastni kapital Enako velja za lastne poslovne deleže Po slovenskih računovodskih standardih se lastne delnice in lastni poslovni deleži izkazujejo kot finančne naložbe in zanje veljajo vsa pravila vrednotenja finančnih naložb Tako kot druge finančne naložbe se tudi odkupljene lastne delnice in lastni poslovni deleži prvotno v knjigah izkazujejo po nakupni vrednosti njihovo vrednost pa popravljamo zaradi prevrednotenja Čisti dobiček družbe se na lastne delnice oziroma lastne poslovne deleže ne razporeja lastne delnice oziroma lastni poslovni deleži pa tudi nimajo glasovalne pravice Če je družba v poslovnem letu pridobila lastne delnice in jih na bilančni presečni dan še vedno izkazuje med sredstvi mora v bilanci stanja za to poslovno leto oblikovati Summary Treasury stocks constitute a part of the company s share capital presented as investments into equity The same is true of own shares in the company According to Slovenian Accounting Standards treasury stocks and own shares shall be presented as investments into the company and thus fall under the rules for the evaluation of investments As any other investments treasury stocks purchased and own shares are first entered into the books at cost and then their value is adjusted due to revaluation Net income of the company shall never be distributed to treasury stocks or own shares and no voting rights are attributed to such stocks and shares If a company has acquired treasury stocks in a financial year and on the balance sheet date still presents them as assets it is obliged to form reserves for treasury stocks in its balance sheet for that financial year in the amount paid for the acquisition of the treasury stocks The equity of the

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-22003 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Revizor 3/2003 | Slovenski inštitut za revizijo
  je vrsta kritik upravičena in da sta bila tako stara bilanca stanja kot tudi stari izkaz poslovnega izkaza preglednejša da sta zagotavljala več informacij in da sta bila strokovno bolje sestavljena Kaj moremo zakon je predpisal drugačne oblike in standardi tu niso mogli veliko spremeniti V nekaterih družbah pa so nekaj hude krvi povzročile tudi zahteve po razkritjih Tu pa ni nič ne pomaga In za konec še vprašanje Kako pa drugače Ali imate čas razmišljati še o čem drugem kot o službi in z njo povezanimi problemi No kako drugače živite Pa kdaj ste se zadnjič zares poveselili in to tako da se vam je utrgalo da ste pozabili na vsakdanje skrbi Ja nič več ni tako kot je nekoč bilo e za pusta ne znamo iz svoje kože pa dan žena je šel skoraj neopazno mimo nas kaj šele štirideset mučenikov Ali nismo vsi skupaj ne glede na spol in funkcijo ter položaje ki jih zasedamo pravzaprav res mučeniki Mučeniki in ujetniki Ujetniki ureditve odtujeni individualisti in sužnji ritma sodobnega dojemanja sveta z vedno manj lastne svobode ter vedno večjim prilagajanjem in podrejanjem al tudi to v glavnem drži Pa mora res tako biti Kje je prešeren smeh kje so iskrice v očeh in nagajiv pogled Naj že pride ta pomlad da požene kri po žilah Glavni in odgovorni urednik Marjan Odar Pokojninski načrti zaposlenskega lastništva delnic v ZDA Employee Stock Ownership Plans In The USA Mag Aleš Novak Povzetek V prispevku so prikazane značilnosti pokojninskih načrtov zaposlenskega lastništva delnic v Združenih državah Amerike ki so svojevrstna oblika davčno ugodnega varčevanja za starost Uvrščamo jih med pokojninske načrte z določenimi prispevki torej tiste pri katerih so določeni le prispevki ki se naložbijo upokojitveni zaslužki pa so do upokojitve negotovi ter odvisni od prispevkov in doseženih donosov Tak pokojninski

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-32003 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Revizor 4-5/2003 | Slovenski inštitut za revizijo
  seveda mesec ljubezni ko se nam kri hitreje pretaka skratka mesec pričakovanj vsega lepega pa še mnogo lepšega in še vedno mesec mladosti še pomnite tovariši Mesec ko nas lahko tudi nemir vznemirja in piš toplega vetra ponese in zanese tja daleč daleč od koder nočemo več nazaj Kakorkoli in karkoli že lepo je maja ko se sklepajo in potrjujejo nove ali obnavljajo stare vezi ko srce hitreje bije in vse vidimo tako kot želimo Da bi le lahko bilo tako skozi vse leto Res Ampak vse to je treba doživeti Ne zamudite trenutka večnosti in krika nevidnega premika ustnic Potrudimo se Spočili ste se in sedaj poleg krutih vsakodnevnih naporov in bremen poskušajmo izstopiti iz svetlobe mrzlosti zime Glavni urednik Dr Marjan Odar Prevare korupcija in notranji revizor Fraud Corruprion And Internal Auditor Mag Dragica Povh Povzetek Notranji revizor mora imeti dovolj znanja da odkrije znamenja prevar in korupcije vendar se od njega ne pričakuje tolikšno strokovno znanje kot od oseb katerih glavna naloga je odkrivanje in proučevanje tovrstnih dejanj Ovrednotiti mora kolikšno bi utegnilo biti tveganje prevar in korupcije ter oceniti ustroj notranjih kontrol dejavnike tveganja prevar in korupcije pa upoštevati v načrtih revizij Summary Internal auditor shall have sufficient knowledge to identify the indicators of fraud and corruption but he is not expected to have the expertise of a person who is primarily engaged in detecting and investigating fraud and corruption Internal auditor should be able to evaluate risk exposure to fraud and corruption to assess the system of internal control and to prepare such audit plans in which risks of fraud and corruption are taken into consideration Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih Organisation of Accounting in Slovene Companies Dr Marjan Odar dr Slavka Kavčič dr Stanko Koželj Povzetek Slovenski inštitut za revizijo je skupaj z Zvezo računovodij finančnikov in revizorjev Slovenije ter Ekonomsko fakulteto v Ljubljani v letu 2002 ponovno opravil raziskavo o razvitosti računovodske funkcije v slovenskih podjetjih V tej številki objavljamo prvi prispevek ki se nanaša na organiziranost računovodstva v podjetjih zajetih v raziskavo Med izsledki raziskave so predstavljeni osnovni podatki o podjetjih zajetih v raziskavo o številu zaposlencev v računovodstvu in oddelkih ki so pomembni za delovanje računovodske funkcije o tem ali podjetja sama opravljajo računovodsko funkcijo ali pa jo opravlja nekdo računovodski servis zunaj podjetja Summary In 2002 The Slovenian Institute of Auditors in cooperation with the Association of Accountants Treasurers and Auditors of Slovenia and with the Faculty of Economics repeated the research on the development of the accounting function in Slovene companies In this volume the first paper on that research is presented dealing with the organization of the accounting function in companies included in the research The results provide basic data on the companies included on the number of employees working in accounting departments and in the departments that are important for the functioning of the accounting as well as on the performance of the accounting function within the company or by outsourcing the task to some external accounting

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-4-52003 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Revizor 6/2003 | Slovenski inštitut za revizijo
  pika in človek ne more spati Pa kaj bi spal v takih dneh Treba je priti ven na plan zakorakati v življenje Glavni urednik Dr Marjan Odar Samoocenjevanje notranjih kontrol Control Self Assessment Vesna Urankar Povzetek Prispevek obravnava samoocenjevanje notranjih kontrol kot orodje pri notranjem revidiranju Samoocenjevanje je proces v katerem izvajalci poslovnih procesov to je zaposleni in njihovi neposredno nadrejeni operativni vodje ocenjujejo učinkovitost delovanja ustroja notranjih kontrol navadno na pobudo in ob pomoči notranjega revizorja Ne nadomešča klasičnega notranjega revidiranja temveč ga dopolnjuje predvsem na področju revidiranja mehkih notranjih kontrol ter s tem povečuje učinkovitost in uspešnost tako pri poslovanju kot revidiranju Summary This article presents control self assessment as an internal audit tool Control self assessment CSA is a process of assessing the efficiency of the internal control structure performed by supervisory management and employees who carry out business processes CSA is usually facilitated by an internal auditor It is not a substitute for the traditional internal auditing but it suplements it with assessing soft controls that are otherwise difficult to assess This results in higher efficiency and effectiveness of business processes and of internal auditing Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih Development Organisation of Accounting in Slovene Companies Dr Marjan Odar dr Slavka Kavčič dr Stanko Koželj Povzetek V raziskavo o stanju računovodstva v slovenskih podjetjih ki jo je opravil Slovenski inštitut za revizijo v sodelovanju z Zvezo računovodij finančnikov in revizorjev Slovenije ter Ekonomsko fakulteto v Ljubljani je bilo zajeto tudi ugotavljanje organiziranosti računovodstva v slovenskih podjetjih Pregled izsledkov celotne raziskave je bil objavljen v Revizorju 11 02 V tej številki objavljamo 2 del o organiziranosti računovodstva v slovenskih podjetjih 1 del pa smo objavili v prejšnji številki Summary The research on the status of accounting in Slovene companies was conducted by the Slovenian Institute of Auditors in cooperation with the Association of Accountants Treasurers and Auditors of Slovenia and the Faculty of Economics in Ljubljana The results of the complete research were published in Revizor 11 02 In the present issue the 2nd part on the organization of accounting in Slovene companies is presented while the 1st part was published in the previous issue Revizorjeva neodvisnost in kodeks upravljanja gospodarskih družb Independence of Auditor and Corporate Governance Codex Mag Lidija Hauptman Povzetek Preteklo leto je pomembno vplivalo na razumevanje revizorjeve neodvisnosti Tako bomo v prispevku opozorili na pomen priporočil Evropske komisije Sarbanes Oxleyjevega zakona 2002 in kodeks upravljanja gospodarskih družb Kodeks je kombinacija zakonskih predpisov posamezne države in notranjih pravil posamezne gospodarske družbe ki urejajo vodenje upravljanje in nadziranje te družbe Del kodeksa je namenjen urejanju področja računovodstva revizije in razkritij z namenom opredeliti pravila transparentnega poslovanja Med naloge menedžmenta gospodarske družbe sodi po kodeksu tudi zagotavljanje revizorjeve neodvisnosti saj ta pomembno vpliva na mnenje investitorjev in javnosti o poslovanju te družbe in delovanju njenega menedžmenta V prispevku bomo predstavili tudi avstrijski kodeks upravljanja gospodarskih družb sprejet 1 oktobra 2002 Summary The past year was important for the understanding of auditor s independence The purpose

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-62003 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •