archive-si.com » SI » S » SI-REVIZIJA.SI

Total: 546

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Revizor 2002 | Slovenski inštitut za revizijo
  Revidiranje malih podjetij z vidika poslovne banke Dr Meta Duhovnik Podlage za računovodsko spremljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb Dr Ivan Turk Nekaj trgovalnih pojmov 3 Mag Jože Andrej Čibej Uporaba funkcij v preglednicah Rajko Knez Ustroj Evropske unije Mag Tatjana Horvat Mednarodne novosti Dr Meta Duhovnik Obvestila mednarodnih organizacij Izpiti v okviru posebnega dela izobraževanja 3 davčna konferenca Slovenskega inštituta za revizijo Seminar o spremembah pravilnika o računovodstvu v skladu z novimi standardi Seminar o razkritjih v letnih poročilih v skladu z novimi standardi Revizor 7 8 02 Dr Marjan Odar uvodnik Mira Lesjak Enotna metodika za notranje revizije v neposrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije Irena Andolšek Branka Sedej Sestavine varnostne politike Dr Meta Duhovnik Kritični pogled na analizo računovodskih kazalnikov z uporabo statističnih modelov Vesna Štager Podjetniški kriminal v Republiki Sloveniji Dr Ivan Turk Nekaj trgovalnih pojmov 2 Mag Jože Andrej Čibej Preglednice naša najljubša orodja Mag Tatjana Horvat Mednarodne novosti Dr Meta Duhovnik Obvestila mednarodnih organizacij Osnutek SRS 39 2003 Pojasnila k Slovenskim računovodskim standardom Razpis izobraževanja Izpiti v okviru splošnega dela izobraževanja Seznam dokumentacije za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja oziroma vpis v register revizijskih družb in samostojnih revizorjev Seznam dokumentacije s katero je revizijska družba dolžna poročati Inštitutu po 55 členu ZREV 1 6 jesenski strokovni posvet revizorjev 6 poletna revizijada 10 mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov Seminar prevrednotenje osnovnih sredstev in novi SRS Seminar spremembe pravilnika o računovodstvu v skladu z novimi standardi XVII posvetovanje Društva računovodij finančnikov in revizorjev Maribor o računovodstvu reviziji davščinah in financah Revizor 6 02 Dr Marjan Odar uvodnik Dejan Jojić revidiranje preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe Dr Sergeja Slapničar raziskave diskrecijske izbire pri računovodskem poročanju Bojan Praznik premije in diskonti pri ocenjevanju vrednosti podjetij Dr Ivan Turk nekaj trgovalnih pojmov 1 Mag Tatjana Horvat mednarodne novosti poslovne združitve mednarodni standardi računovodskega poročanja trajnostni razvoj in revizijski odbori Mag Jože Andrej Čibej primerjava obrestovalnih načinov Dr Meta Duhovnik obvestila mednarodnih organizacij Zlata Hribar poročilo o 5 letni konferenci preizkušenih računovodij Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva računovodja Revizor 4 5 02 Dr Marjan Odar uvodnik Mira Lesjak Skupne podlage za ustanavljanje in delovanje notranjerevizijskih služb v neposrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije Mag Blanka Vezjak Trajnostni razvoj podjetja Igor Zadravec Davčna reforma 2000 v Nemčiji Bojan Praznik Ocenjevanje vrednosti v luči novih SRS Dr Ivan Turk Nekaj poslovnih pojmov 4 Dr Marjan Odar Pojmovnik uporabniške informatike Mag Tatjana Horvat Mednarodne novosti ločitev svetovanja od revidiranja revizorjeva neodvisnost nauki iz Enronovih napak prenova MRS in MRS za neborzna podjetja Mag Jože Andrej Čibej Korenine obrestne logike Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2001 Dr Meta Duhovnik Obvestila mednarodnih organizacij Mag Blanka Vezjak Poročilo o sestanku delovne skupine FEE Izpiti v okviru posebnega dela izobraževanja Pregledni seminar za pripravo na izpit CISA Seminar obresti in njihove skrite pasti Seminar finančna tveganja in njihovo obvladovanje 5 letna konferenca ocenjevalcev vrednosti Revizor 3 02 Dr Marjan Odar uvodnik Mag Tatjana Horvat Sestavitev letnega poročila za leto 2001

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-2002 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Revizor 1/2002 | Slovenski inštitut za revizijo
  druge skrajnosti so v članku posplošena spoznanja ki se na enak način pojavljajo na vseh treh ravneh Summary Management auditing is oriented towards the judgement of top managers and to the quality of their activities In this context auditors are faced with the targets of authority bearers their preparation for the execution of authority and the evaluation of their performance Since authority bearers appear not only at the level of organizations but also at the level of government and at the other extreme even at the level of family the paper provides the general cognizance which is equally valid for all three levels V prihodnost usmerjeno računovodstvo vizija nove računovodske ureditve Humphreyja H Nasha Accounting for the Future The Idea of the New Accounting System According to Humphrey H Nash Dr Lorena Mošnja Škare Povzetek Kljub prednostim ki jih ima tradicionalno računovodstvo in zaradi katerih se je ohranilo do danes se odpirajo problemi ki mu jih ne uspeva reševati In prav to je spodbudilo oblikovanje nove ureditve ki naj bi pripomogla k reševanju odprtih vprašanj na bolj preprost ter končnim uporabnikom računovodskih informacij bolj razumljiv in sprejemljiv način Ureditev je namreč zasnovana na pričakovanih prihodnjih denarnih tokovih denarna podlaga pa je uporabnikom predvsem lastnikom kapitala veliko bližja kot obračunska podlaga Postopek ugotavljanja takšnih informacij torej projektiranja pričakovanih denarnih tokov je zapleten proces ki bo postavil pred računovodje nove zahteve ali pa celo pokazal potrebo po novem poklicu izdelovalcu modelov denarnih tokov Slednji bi moral tesno sodelovati s poslovodstvom in računovodjem da bi se kar najbolj zmanjšale razlike med projektiranimi in dejanskimi tokovi ter s tem postavila podlaga za kakovostno odločanje Summary Despite the advantages which have kept traditional accounting successfully on the stage through the centuries there are some problems arising and still not resolved That s the reason for the creation of a new system that is expected to resolve the burning problems in a simpler and better understandable way more acceptable to the final users of accounting information The system is based on expected future cash flows and the cash basis is by far closer to the stakeholders and shareholders in particular comparing to the accrual basis Of course the procedure of projecting the expected cash flows is a complex process that would produce new requirements for the accountants or even create the need for the new profession cash flows modeller The modeller needs closely to cooperate with the management and accountants in order to minimize the gap between projected flows compared to real ones and to provide the basis for successful decision making on capital markets Davčno svetovanje v Nemčiji Tax Consulting in Germany Mag Stanko Čokelc Brigita Franc Povzetek Nemčija je država z dolgoletno tradicijo davčnega svetovanja saj je prvi zakon o davčnem svetovanju sprejela že leta 1935 izraz davčni svetovalec pa zasledimo prvič že leta 1933 Prav tako ima tudi dolgoletne izkušnje z upravnimi spori Tožbe zoper davčne svetovalce je uspešno zajela v zakon o davčnem svetovanju Zakoni in drugi predpisi zelo podrobno določajo pravice

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-12002 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Revizor 2/2002 | Slovenski inštitut za revizijo
  ankete o poznavanju sorodnih storitev v Sloveniji ki je žal potrdila moje mnenje da jih male družbe še ne poznajo dobro vendar pa so nekatere izmed njih zagotovile revidiranje svojih računovodskih izkazov Po mojem mnenju se torej poslovodstvo zaveda koristi od revidiranih računovodskih izkazov Summary The article deals with audit related services in small companies It illustrates how such services can be used in takeovers for the verification of income tax for the verification of accounts payable and accounts receivable balance In addition the findings of a survey on the knowledge of related services in Slovenia are presented Regretfully the survey confirmed the author s opinion that small companies are not well acquainted with such services Nevertheless some small companies have provided for the auditing of their financial statements which is a proof that the management is well aware of the usefulness of audited financial statements Klara Koželj univ dipl ekon študentka magistrskega študija na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru smer računovodstvo in revizija Domači naslov Ljubljanska cesta 26 3230 Šentjur Namen ocenjevanja gospodarnosti učinkovitosti in uspešnosti porabe javnih sredstev ter izzivi pri tem Purpose of the Evaluation of Economy Efficiency and Effectiveness in the Use of Public Funds and Challenges Therein Dr Neva Maher Povzetek Gospodarnost učinkovitost in uspešnost je mogoče ocenjevati bodisi v okviru revizije pravilnosti poslovanja bodisi v okviru revizije izvajanja nalog Namen prve vrste revizije je dajanje razrešnic in je kratkoročne narave druge pa podpiranje strateškega upravljanja gospodarnejše učinkovitejše in uspešnejše uporabe virov Tako v komercialni kot v državni reviziji se odkrivajo vzroki negospodarne neučinkovite in neuspešne uporabe virov Nenehno se iščejo novi načini njihove gospodarne učinkovite in uspešne uporabe Zato se v najnovejšem obdobju k dosedanjim 3 E dodajajo še novi 3 E okolje etika pravičnost namen njihovega ocenjevanja je prav tako na podlagi poglobljene analize ter zanesljivih ustreznih in razumnih dokazov prispevati k novim spoznanjem Mislim torej sem je osnovna postavka Descartesove filozofije živel je v obdobju 1596 1650 in je z delom Razprava o metodi utemeljitelj analitike Kognitor pa je nov poklic ki ga je v letu 1998 opredelila komercialna revizija1 na pobudo ameriškega in kanadskega inštituta pooblaščenih revizorjev Summary Economy efficiency and effectiveness can be evaluated within the framework of either regularity or performance audit The first mentioned is short term by nature and intended for the giving of discharges while the latter supports strategic management a more economic efficient and effective use of limited resources The reasons for uneconomic inefficient and ineffective use of resources can be revealed in both commercial and government audits The search for new methods of their economic efficient and effective use never stops and hence three additional E s were added recently environment ethics and equity They are likewise evaluated with the intention to contribute to new knowledge and insight based on in depth analysis and on reliable relevant and reasonable evidence I think therefore I am is the basic postulate of the philosophy by Descartes 1596 1650 whose work Discourse on Method established the analytics

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-22002 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Revizor 3/2002 | Slovenski inštitut za revizijo
  vedel Vsem ne morem ustreči Bomo videli kaj bo naslednjič Lahko vam zaupam skrivnost to tudi mene res zanima zato lepo počakajmo in se pustimo presenetiti Sedaj pa na delo torej k prebiranju in proučevanju strokovnih člankov V pričakovanju naslednjega Revizorja in tudi prihoda pomladi lepo pozdravljeni Glavni urednik Dr Marjan Odar Sestavitev letnega poročila za leto 2001 in novosti v njem Annual Report 2001 and Novelties in it Mag Tatjana Horvat Povzetek V prispevku bo predstavljen pomen kakovostne vsebine letnega poročila za uspešno komuniciranje z zunanjimi uporabniki poslovnih informacij Njegov namen je pomagati podjetjem da bi izboljšala poslovno poročanje z obveznimi in še posebej s prostovoljnimi razkritji v letnem poročilu Veliko slovenskih in tujih podjetij že prostovoljno ponuja veliko količino poslovnih informacij ki naj bi bile koristne njihovim delničarjem in možnim vlagateljem pa tudi drugim uporabnikom V prispevku bo predstavljen tudi vpliv nove zakonodaje in novih slovenskih računovodskih standardov na sestavine letnega poročila Summary The article presents the importance of high quality written message contained in annual reports for the success of communication with outside users of business information Its objective is to help companies to improve their business reporting by obligatory and especially by voluntary disclosures in annual reports Many leading companies in Slovenia and in the world are voluntarily disclosing an extensive amount of business information that appear to be useful in communicating information to investors and other users The article also presents the impact of the amended legislation and new Slovene accounting standards on the components of annual reports Tatjana Horvat mag ekonomskih znanosti urednica za finance in računovodstvo pri časniku Finance Slovenska 55 1000 Ljubljana Elektronska pošta tatjana horvat finance on net Uporaba čistega in bilančnega dobička kritje izgube ter izplačila delničarjem po ZGD F Employment of Net Profit and Distributable Net Profit Loss Covering and Disbursements to Shareholders Under the Amended Company Act Dr Marijan Kocbek Povzetek Avtor bo v prispevku obravnaval številne novosti ki jih je v zvezi z odločanjem o dobičku in pokrivanjem izgube predvsem za kapitalske družbe prinesel ZGD F Najprej bo opozoril na spremembo dosedanje ureditve razporejanja dobička in pokrivanja izgube ter v tej zvezi na dolžnosti opredeljene v 68 členu ZGD da morajo družbe razporediti čisti dobiček najkasneje v petih letih po sprejetju letnega poročila ter izgubo pokriti najkasneje v naslednjih petih letih v breme tedanjih prihodkov nato pa z odpisi iz sestavnih delov kapitala Druga pomembna novost v tej zvezi so novi oziroma spremenjeni strokovni izrazi Pri dobičku je treba ločiti dva pojma čisti dobiček in bilančni dobiček Čisti dobiček je poslovni izid poslovnega leta po plačilu davkov Bilančni dobiček pa je vsota čistega dobička ki se izkaže po seštevku prenesenega dobička in odvajanj v bilančni dobiček oziroma iz njega Pomembna novost je dolžnost avtomatičnega pokrivanja izgube iz čistega letnega dobička prav tako pa vpliva na odločanje o uporabi bilančnega dobička prerazporeditev pristojnosti pri sprejemanju letnega poročila Summary The author deals with numerous novelties introduced by the Amendments to the Company Act in connection with decision taking on

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-32002 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Revizor 4-5/2002 | Slovenski inštitut za revizijo
  in vsem drugim ki bi nam želeli soliti pamet in nas speljati v tako ali drugačno odvisnost ni sprejemljivo Sodelovanje da vendar na enakopravni podlagi Vse prepogosto smo preskromni včasih celo bojazljivi in se ne pohvalimo s tistim s čimer bi se res lahko V tem nas krepko prekašajo predvsem naši južni sosedje vendar jih zelo hitro izda kruta realnost Zakaj to tako poudarjam Tudi zato ker si v tem Revi Maj za marsikoga najlepši mesec je tu Pomlad bo kar za nekaj časa pregnala meglo in narava bo zaživela v vsem sijaju življenje bo zadehtelo nas napolnilo s sokom vznemirjenja in vznemirljivosti nam dalo energijo ter nas poneslo in vsrkalo v vrtinec tistega včasih skoraj nedosegljivega trenutka ko postane korak poskočen misel vznesena in igriva barve svetle in radostne in ko skoraj vsaka beseda lepo zazveni ko duša in telo vztrepetata ker si želita užiti lepote čudovite skrivnosti narave in življenja Kako bi šele bilo če bi pomlad lahko pregnala meglo tudi iz vseh in vsakršnih glav in misli Lepo se imejte bodite dobri in poskusite svojo dobro voljo in energijo življenja preliti in z njo okužiti vse ki jih poznate Glavni urednik Dr Marjan Odar Skupne podlage za ustanavljanje in delovanje notranjerevizijskih služb v neposrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije Common Guidelines for Internal Audit Units in Direct Budget Users in the Republic of Slovenia Mira Lesjak Povzetek Notranji revizorji v neposrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije bi se morali pri ustanavljanju in delovanju notranjerevizijskih služb ravnati po istih pravilih Pravila ki jih bom predstavila v prispevku so uporabna tudi za ustanavljanje in delovanje notranjerevizijskih služb v posrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije prav tako pa tudi v občinah ki so v skladu z zakonom zavezane za ustanovitev notranjerevizijskih služb Summary Internal auditors in direct budget users of the Republic of Slovenia should follow common guidelines in organizing and establishing internal audit units The rules presented in the article are based on the law and also apply to indirect budget users and local communities of the Republic of Slovenia Trajnostni razvoj podjetja Sustainable Development of the Company Mag Blanka Vezjak Povzetek V prispevku bom predstavila osnovne značilnosti in opredelitve trajnostnega razvoja s poudarkom na njegovem upoštevanju pri poslovanju podjetja Vsakodnevno delovanje podjetja v skladu z zahtevami trajnostnega razvoja je še na začetni stopnji čeprav vedno več podjetij predvsem velikih mednarodnih že skuša delovati v tej smeri Pričakujejo se precejšnje po nekaterih napovedih celo zelo izrazite spremembe v poslovanju Na izzive ki jih prinaša trajnostni razvoj naj bi bili pripravljeni ne samo vodilni v podjetju temveč tudi računovodski strokovnjaki revizorji in podjetniški svetovalci če naj bi podjetju pomagali na njegovi poti proti trajnosti Summary The article presents the basic characteristics and definitions of the sustainable development concept with the emphasis on the use of this concept in company s business operations Although the inclusion of sustainable development requests in the day to day business is still in its initial stage more and more companies in particular large international ones try to operate

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-4-52002 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Revizor 6/2002 | Slovenski inštitut za revizijo
  pravljico o uspehu pa idej neskončno jutri boste gotovo slišali za eno novo Ali pa nasprotno mediji včasih z ničimer niso zadovoljni tudi tistega ki je voljan delati ki nekaj naredi ki želi nekaj izboljšati Ej dovolj streznimo se razmislimo s svojo lastno glavo Zakaj pa jo imamo Res vsemu verjamete kar je zapisano Kaj pa imate od vsega tega Bolje živite Imate morda več prostega časa Nam bodo znižali davke Več zaslužite Ste srečnejši ampak res tam globoko v sebi v srcu Malo morgen praviloma nič od tega In kljub vsemu še vedno mislite da je vse prav in v najlepšem redu Seveda inflacija pada plače rastejo delovni čas se skrajšuje o izkoriščanju kaj in kje je že to ne moremo govoriti Vsi smo zadovoljni srečni ter boga in ne vem še koga hvaleči da je tako ali da vsaj ni slabše Idila torej Ali smo res že tako daleč Ne verjamem še vedno zaupam in verjamem če ne v drugega pa v ZKP Saj veste kaj je to to je Zdrava Kmečka Pamet Pa brez negativnih asociacij na kmete lepo prosim Glavni urednik Dr Marjan Odar Revidiranje preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe Auditing Transformation of an Authorized Investment Company Dejan Jojič Povzetek Do 15 julija 2002 se morajo pooblaščene investicijske družbe v skladu z zakonskimi predpisi preoblikovati lahko se preoblikujejo v vzajemne sklade investicijske družbe ali redne delniške družbe Vsako preoblikovanje zahteva pritrdilno mnenje revizorja o delitveni bilanci stanja prenosne družbe in ustanovitvah novih družb Avtor bo v prispevku predstavil posebnosti revidiranja preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe Summary According to the Slovenian legislation in force authorized investment companies shall be converted by 15 July 2001 the law offers transformation into an investment fund an investment company or a joint stock company Each transformation requires a positive auditor s opinion on the division of the final balance sheet at the day of transformation and on the incorporation of new companies The article presents certain characteristics of auditing thr transformation of an authorized investment company Raziskave diskrecijske izbire pri računovodskem poročanju Research of Discretion in Choosing the Method of Financial Reporting Dr Sergeja Slapničar Povzetek Prispevek sistematično predstavlja znanstvenoraziskovalna prizadevanja zadnjih 25 let pri odkrivanju dejavnikov ki vplivajo na izbiro računovodskih metod med vsemi dopustnimi Računovodski standardi za vrednotenje gospodarskih kategorij ponujajo vrsto računovodskih metod in parametrov ki se lahko uporabljajo pri sestavljanju računovodskih izkazov Poslovodje odgovorni za računovodske izkaze imajo diskrecijsko pravico izbrati posamezno metodo ali posamezne parametre metode Predpostavka da imajo računovodske informacije gospodarske posledice za uporabnike odpira vprašanje ali je ta diskrecijska izbira oportunistična Teoretični okvir za empirično proučevanje diskrecijske izbire sta predvsem pozitivna računovodska teorija in teorija o učinkovitosti trga kapitala Če bi bil trg kapitala popolnoma učinkovit uravnavanje dobička ne bi prinašalo nobenih koristi ker bi ga trg kapitala spregledal in pravilno ovrednotil poslovanje Summary The paper provides a systematic review of the scientific efforts of the last 25 years in researching the determinants that impact accounting choices Accounting standards offer a set of alternative methods to

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-62002 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Revizor 7-8/2002 | Slovenski inštitut za revizijo
  users shall work in accord with the generally accepted Internal Auditing Standards and the applicable legislation of the Republic of Slovenia Being an internal auditor I believe that the procedures for internal audits in the direct budget users shall be uniform However there is no common manual for internal auditors in direct budget users to describe various procedures that could be followed The article presents the common methodology with annexes for internal audits in direct budget users of the Republic of Slovenia Sestavine varnostne politike The Security Policy Elements Irena Andolšek Branka Sedej Povzetek Varnostna politika je pomemben interni akt družbe ki vsebuje jasna navodila v zvezi z varnostjo in odgovornostmi zaposlenih za izvajanje te politike Izvajanje kontrol zagotavlja ustrezno zaščito informacij ter računalniških in komunikacijskih sistemov pred neodobrenimi spremembami ter krajo ali uničenjem zaradi napak oziroma namernega škodljivega delovanja posameznikov Če zaposleni niso seznanjeni z varnostno politiko oziroma s tveganji in ukrepi na področju varnosti lahko pride do neodobrenega razkritja ali izgube podatkov kar pomeni za družbo poslovno škodo če gre za osebne podatke pa tudi kaznivo dejanje V članku bodo predstavljeni način razvijanja varnostne politike in področja ki naj bi bila zajeta vanjo Družba mora zagotoviti da so z varnostno politiko seznanjeni vsi zaposleni in zunanji sodelavci ki so odgovorni za varovanje informacij Pomembno je da se varnostna politika sproti prilagaja in da se zaposleni s spremembami sproti seznanjajo Če ne podpišejo izjave da so seznanjeni z njo se lahko izognejo odgovornostim opredeljenim v tej listini Summary The Security Policy is an important internal document of the organisation As such it should contain clear instructions regarding security as well as the responsibilities of the employees to execute the policy The embedded controls are supposed to assure appropriate protection of data information systems and communication systems from unauthorised change theft or destruction due to errors or intentional acts If the security policy stipulations the security risks and the security measures are not known to the employees data may be revealed to unauthorised persons or even be lost This could result in serious business damage or loss to the company In case of unauthorised access to personal data this may be seen as a criminal offence The article presents a method of developing a security policy It also provides a look into certain other spheres of the organisation connected to the security policy The organisation must assure that all employees and contractors that deal in data protection are informed of the security policy stipulations The security policy needs to be kept updated and the employees well informed of changes In case that the employees fail to sign a statement of awareness of the security policy they could avoid the respective responsibilities defined in the policy Kritični pogled na analizo računovodskih kazalnikov z uporabo statističnih modelov Critical View of Financial Statements Analysis Statistical Models Dr Meta Duhovnik Povzetek Sestavek predstavlja in kritično obravnava modele povezane s statističnim napovedovanjem plačilne nesposobnosti podjetij Posebej poudarja probleme povezane z oblikovanjem vzorca uspešnih in neuspešnih

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-7-82002 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Revizor 9/2002 | Slovenski inštitut za revizijo
  o njenem delovanju Vendar je treba ugotavljati in spremljati njen prispevek k povečanju koristi in izboljšanju delovanja organizacije V prispevku bodo predstavljeni možni načini spremljanja uspešnosti delovanja notranjerevizijske službe v organizaciji z uporabo metode revidiranja dosežkov Po njej se ugotavlja uspešnost notranjerevizijske službe prek merjenja vložkov vanjo gospodarnost procesov učinkovitost in izložkov iz nje uspešnost Summary In the new definition of internal audit the stress is laid on the role of internal auditor as a consultant and on its creation of added value as created by other business functions in the company Although the internal audit function with its recommendations also increased added value in the company in the past its existence and further operation are closely connected with its contribution to the achievement of goals set by the company Otherwise the management may replace it by outsourcing internal audit services or it may even dissolve the internal audit function in particular where it is not provided by law The benefits of the internal audit function are often difficult to measure By their nature they may be unpalpable or they may appear in different business functions and in different periods of time The effectiveness efficiency and economy of the internal audit function are above all linked with the assurance of its quality i e the compliance of its operation with the standards of professional handling in internal auditing and the establishing act or the rules and regulations of the internal audit function However its contribution to the increase in profitability of a company is to be determined and monitored in one way or another The article presents some possible ways of monitoring effectiveness of the internal audit function in a company by applying the method of value for money auditing Revidiranje malih podjetij z vidika poslovne banke Bank s View on Auditing of Small Businesses Stojan Zorzenone Povzetek Prispevek obravnava pomen revidiranja oziroma preiskovanja računovodskih izkazov malih podjetij za njihove uporabnike še posebej za poslovne banke Mala podjetja po zakonu večinoma niso zavezana k revidiranju V nekaterih državah Veliki Britaniji so zavezana k revidiranju ko presežejo prag ki ga določajo letni prihodki Posebej so navedena stališča različnih avtorjev do revidiranja malih podjetij ki so pomembna tudi z vidika poslovne banke Revizijo v malih podjetij naj bi opravljali pooblaščeni samostojni revizorji in manjša revizijska podjetja Summary Different cases of external audit on small enterprises are investigated in this presentation Lenders and other creditors such as commercial banks are frequent users of financial statements Their point of view was also investigated in this article Most of small businesses are not subject to statutory audits In some countries Great Britain they are exempt from statutory audit up to a certain income threshold Some statements on auditing of small entities by different authors are mentioned since they are important from the point of view of commercial banks Audits in small businesses should be carried out by certified auditors and small audit companies Podlage za računovodsko spremljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb The Basis for the

  Original URL path: http://si-revizija.si/revijarevizor/revizor-92002 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •