archive-si.com » SI » M » MOJAPLACA.SI

Total: 434

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Diskriminacija na delovnem mestu, pravična obravnava, enako plačilo
  v nasprotju z načelom enakovrednega plačila so nične in neveljavne viri 133 člen Zakona o delovnih razmerjih Nediskriminacija V skladu s 14 členom ustave so pred zakonom vsi enaki in vsem so zagotovljene enake človeške pravice in temeljne svoboščine ne glede na narodnost raso spol jezik vero politično ali drugo prepričanje gmotno stanje rojstvo izobrazbo družbeni položaj invalidnost ali katero koli drugo osebno okoliščino 49 člen ustave zagotavlja da imajo vsi dostop do katere koli zaposlitve pod enakimi pogoji Delodajalci morajo zagotoviti da imajo iskalci zaposlitve dostop do zaposlitve ali so delavci v delovnem razmerju ter glede odpovedi enako obravnavani ne glede na njihovo raso ali etnično pripadnost narodnost ali socialno ozadje spol barvo kože zdravstveno stanje invalidnost vero ali prepričanja starost spolno usmerjenost družinski status članstvo v sindikatu finančno stanje ali druge osebne okoliščine v skladu z ERA pravilnikom ki ureja vključevanje načela enakega obravnavanja in pravilnikom o enakih priložnostih za ženske in moške Delodajalci morajo zagotoviti enako obravnavo v povezavi z zgoraj navedenimi razlogi za kandidate za službo in delavce zlasti v smislu dostopa do zaposlitve napredovanja usposabljanja izobraževanja prekvalifikacije plače ali drugih ugodnosti iz delovnega razmerja odsotnosti z dela delovnih pogojev delovnega časa in odpovedi pogodbe o zaposlitvi Zakon o delovnih razmerjih prepoveduje neposredno in posredno diskriminacijo Manj ugodna obravnava delavcev v povezavi z nosečnostjo ali starševskim dopustom se tudi smatra kot diskriminacija Delodajalcu se lahko izreče globa 3 000 20 000 EUR če kandidatu za delo ali delavcu ne omogoči enakovrednega položaja ga jo diskriminira viri 6 člen Zakona o delovnih razmerjih Enaka obravnava žensk na delovnem mestu Svoboda dela je zagotovljena z Ustavo in vsak lahko prosto izbira svojo zaposlitev V zakonu ni mogoče najt nobenih drugih omejevalnih določb viri 49 člen Ustave Republike Slovenije 1991 dopolnjena leta 2006 Sorodne teme Spolno Nadlegovanje Materinstvo in

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo/pravicna-obravnava (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • Iskanje sindikata, kolektivna pogajanja, CBA - Mojaplaca.si
  dopolnjena leta 2006 6 8 člen Zakona o reprezentativnosti sindikatov 6 76 86 90 99 in 153 člen Zakona o delovnih razmerjih Svoboda kolektivnih pogajanj Kolektivna pogajanja ureja Zakon o kolektivnih pogodbah Zakon določa stranke kolektivne pogodbe predmet kolektivne pogodbe sklepanje kolektivnih pogodb čas in sektorsko veljavnost kolektivnih pogodb njihovo prekinitev reševanje kolektivnih delovnih sporov zapisovanje in javno objavljanje kolektivnih pogodb Delovna razmerja večinoma urejajo kolektivne pogodbe namreč na nivoju industrijske panoge strokovnih kolektivnih pogodb in tudi na nivoju podjetja Kolektivne pogodbe se sklepajo za posamezno panogo poklic in so zavezujoče le za podpisnike razen v primeru če je veljavnost razširjena na nepodpisnike Kolektivne pogodbe urejajo pravice in dolžnosti strank glede pogodb o zaposlitvi odpovedi plačila za delo nagrad OSH zadev drugih pravic in dolžnosti povezanih z delovnim razmerjem in pogoje za dejavnosti sindikata in lahko tudi urejajo način mirnega reševanja kolektivnih delovnih sporov Kolektivne pogodbe smejo vsebovati le tiste določbe ki so ugodnejše za zaposlene kot tiste ki jih določa zakon Kolektivna pogodba se sklepa v pisni obliki Kolektivna pogodba se lahko sklene za določen ali nedoločen čas Izvajanje kolektivne pogodbe nadzoruje organ ki je pristojen za delovno inšpekcijo Pravica do stavke V skladu s 77 členom slovenske ustave imajo zaposleni pravico do stavke Če je to v javnem interesu se lahko pravica do stavke omeji z zakonom upoštevajoč vrsto in naravo dejavnosti Stavka je organizirana ustavitev dela s strani delavcev z namenom izvajanja gospodarskih in socialnih pravic in interesov povezanih z delom Delavec se lahko prosto odloči ali bo sodeloval pri stavki ali ne Zakon o stavkah določa da stavko sme organizirati v podjetju ali drugi organizaciji v delu organizacije v gospodarski panogi itd ali kot splošno stavko Stavkovni odbor mora napovedati stavko vsaj pet dni pred začetkom tako da pošlje odločitev o stavki upravnemu organu zadevne zaposlitvene

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo/sindikati (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Pravice do pokojnine, socialna varnost - Mojaplaca.si
  let zavarovanja znaša pokojnina do 26 za moške in 29 za ženske Za vsako naslednje leto pokojninske dobe se k temu odstotku doda 1 25 brez zgornje omejitve Med letoma 2013 2016 znaša pokojnina 29 osnove za pokojnino za 15 let dela Za vsako naslednje leto se k temu odstotku doda 1 41 brez zgornje omejitve Zavarovane osebe so spodbujene da delajo dlje in odložijo čas upokojitve Če zavarovana oseba dela dlje od polne delovne dobe 40 let ali se upokoji ko doseže polno starost 65 let za moške in ženske se izračunu doda dodatek določen dodaten odstotek Prav tako je mogoča zmanjšana predčasna pokojnina če se oseba upokoji preden doseže polno upokojitveno starost Pokojnina se zmanjša za 0 3 za vsak manjkajoči mesec dokler delavec ne doseže starosti 65 let viri 26 39 člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Nadomestila za vzdrževane člane preživele Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zagotavlja nadomestilo za preživele Preživeli družinski člani so upravičeni do pokojnine za preživele družinske člane če je umrla oseba izpolnjevala pogoje za upravičenost do delne starostne ali invalidske pokojnine ali če je že prejemala te pokojnine Obstajata vdovska pokojnina in družinska pokojnina Tisti ki so upravičeni do vdovske pokojnine so preživeli partner sobivajoči partner in vzdrževani ločeni partner Upravičeni so do vdovske pokojnine če so dosegli vsaj starost 54 let v času smrti partnerja če so povsem nezmožni za delo ali so postali invalidi v roku enega leta od smrti partnerja ne glede na starost ali so ostali z otrokom ki je upravičen do družinske pokojnine Tisti ki so upravičeni do družinske pokojnine so otroci vključno s posvojenci pastorki vnuki ali drugi osiroteli otroci ki jih je vzdrževal pokojni starši in posvojitelji ki jih je vzdrževal pokojni v času smrti Otroci mlajši od 15 let 26 let za študente so upravičeni do družinske pokojnine Starši so upravičeni do pokojnine če so povsem nezmožni za delo v času smrti osebe in so dosegli starost 56 let in 6 mesecev za matere in 58 let za očete Pokojnina se preneha izplačevati če se preživeli zakonec znova poroči preden dopolni 58 let in 8 mesecev vdovec ali 58 in 4 mesece vdova razen če ni ocenjen kot povsem nezmožen za delo Vdovska pokojnina znaša do 70 pokojnine pokojnega starostne ali invalidne ali pokojnine do katere bi bil pokojni upravičen v času smrti Mesečna pokojnina za enega preživelega je 70 pokojnine ki jo je preminuli delavec prejemal ali ki bi jo bil upravičen prejemati 80 za dva preživela 90 za tri preživele in 100 za štiri ali več preživele viri 26 39 člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Nadomestilo za invalidnost Oseba je lahko upravičena do invalidske pokojnine in drugih nadomestil za invalidnost če je invalidnost ugotovljena Do invalidnosti pride če je zaradi spremembe zdravstvenega stanja kot posledica telesne poškodbe ali bolezni ki je ni mogoče izboljšati z zdravljenjem ali rehabilitacijo zmožnost za delo zmanjšana ali izgubljena Invalidnost lahko uvrstimo v tri kategorije I kategorija če je oseba izgubila zmožnost za

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo/socialna-varnost (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Pogodba o zaposlitvi, pogodba za določen čas - Mojaplaca.si
  razmerjih Pogodbe za določen čas Zakon o delovnih razmerjih vsebuje določbe glede pogodb za določen čas Pogodbe o zaposlitvi se lahko sklenejo za določen čas če so vključeni primeri ki jih zagotavlja ERA drug zakon ali kolektivna pogodba na nivoju podjetja in kolektivna pogodba na nivoju sektorja za majhne delodajalce Izčrpen seznam pogojev situacij v katerih so dovoljene pogodbe za določen čas so zapisane v 52 členu Zakona o delovnih razmerjih delo ki ima po naravi omejeno trajanje zamenjava začasno odsotnega delavca začasno povečanje obsega dela zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva ki ima dovoljenje za delo za določen čas razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja vodstveno osebje in tisti izvršni delavci ki upravljajo poslovno področje ali organizacijsko enoto pri delodajalcu in so pooblaščeni za sklepanje pravnih transakcij ali sprejemanje neodvisnih odločitev glede osebja in organizacije sezonsko delo delavec ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprav na delo učnega izobraževanja ali nadaljevanja študija za delo in ali izobraževanje zaposlitev za določen čas zaradi dela med usposabljanjem za pridobitev certifikata ki ga izda pristojni organ v postopku priznavanja usposobljenosti v skladu s posebnim zakonom izvajanje javnih del in ali vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom priprava ali realizacija projektnega dela delo ki je potrebno med uvajanjem novih programov nove tehnologije in drugih tehničnih ter tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali za vajence izvoljeni in imenovani uradniki in ali drugi delavci v zvezi z mandatom v organu ali uradniki v lokalnih skupnostih političnih strankah sindikatih zbornicah združenjih in njihovih federacijah ter v drugih primerih ki jih določa zakon in ali kolektivna pogodba za panogo Maksimalno trajanje zaporednih pogodb za določen čas je 24 mesecev čeprav ni omejitve glede števila obnovitev med tem rokom 24 mesecev Pogodba se smatra kot sklenjena za neprekinjeno obdobje če je interval

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo/zaposlitvena-varnost (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Zdravje in varnost pri delu, inšpekcija delovnega prava - Mojaplaca.si
  sredstva za delo in delovno okolje niso zadostna da se zagotovi zdravje in varnost pri delu kljub izvajanju zaščitnih ukrepov Delodajalec se kaznuje z globo od 2 000 40 000 EUR če delavcem ne zagotovi osebne zaščitne opreme in njene uporabe če sredstva za delo in delovno okolje niso zadostna da se zagotovi zdravje in varnost pri delu kljub izvajanju zaščitnih ukrepov Delodajalec je dolžan zagotoviti delavcem zaščitno opremo varnost in zdravje pri delu pa v nobenem primeru ne sme vključevati finančnega bremena za delavce Delavci so tudi dolžni pravilno uporabljati osebno zaščitno opremo v skladu z njenim namenom in navodili delodajalca z njo skrbno ravnati in jo ohranjati brezhibno Delavec se kaznuje z globo od 100 1 000 EUR če ne uporablja delovne opreme in drugih delovnih sredstev pravilno vključno z varnostnimi napravami in osebno zaščitno opremo v skladu z navodili delodajalca in njenim namenom viri 9 12 3 14 19 50 76 8 in 77 1 člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu Usposabljanje Zakon o varstvu in zdravju pri delu zahteva da delodajalci zagotovijo usposabljanje delavcev glede zadev povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu Usposabljanje za varnost in zdravje pri delu je sestavni del uvajanja delavcev Delodajalci so dolžni usposobiti delavce za varne in zdrave delovne prakse Delodajalec mora zagotoviti zaposlenemu da prejme navodila in usposabljanje glede poklicnega zdravja in varnosti v skladu z delovnim mestom in poklicem zaposlenega pred začetkom dela ali menjavo delovnega mesta Takšna navodila ali usposabljanje se ponovijo če se delovna oprema ali tehnologija spremeni ali posodobi Delodajalec se lahko kaznuje z globo od 2 000 40 000 če delavcem ne zagotovi usposabljanja za varnost in zdravje pri delu ali prilagodi in kjer je treba obnovi in spremeni vsebine usposabljanja viri 38 in 76 34 člen Zakona o varnosti in zdravju

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo/zdravje-in-varnost (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Zaslužki moških in žensk, Zakaj ženske zaslužijo manj? - _DOMAIN_
  moških V manjših podjetjih so plače običajno manjše Vendar pa je ta nižji nivo plačil do neke mere usklajen kot nadomestilo z relativno bližino delovnega mesta zato se izognemo dolgim uram prevoza na delovno mesto kar je primerno za družinsko življenje Ti kombinirani vidiki lahko prispevajo k statističnemu dejstvu da v povprečju ženske delajo za manj denarja kot moški Ustvarjanje kariere je lažje v velikem podjetju in tudi plača je boljša vendar ima takšna kariera ceno pri družinskem življenju Razlike v plačah in prekinitve kariere Prekinitve kariere četudi za nekaj let se odražajo z žrtvovanjem deleža plače in manjšimi možnostmi v prihodnosti Nekaj tednov manjkanja ni težava nekaj mesecev pa zagotovo Prenehanje za nekaj let se odraža s prikrajšanostjo Poleg tega pa je vrnitev na enako stopnjo na delovnem mestu z leti vse manj verjetna Povzemimo delavcem z dobro strokovno izobrazbo se priporoča da delajo naprej vlagajo v svoje sposobnosti in kopičenje izkušenj Prekinitve kariere imajo lahko tudi negativne posledice za posameznikovo pokojnino Razlike v plačah in usposabljanje na delovnem mestu Izkoriščanje priložnosti za dodatna strokovna usposabljanja na delovnem mestu je lahko dobičkonosno in lahko vodi do povečanja posameznikove urne postavke Nekatera podjetja zahtevajo usposabljanje na delovnem mestu ki ga tudi plačajo Nekatera druga podjetja takšno početje dovolijo in spodbujajo ampak ga ne plačajo Navade se razlikujejo glede na državo panogo kolektivno pogodbo in podjetje Splošno nepisano pravilo je dodatno usposabljanje je dobičkonosno Ženske na višku svojega življenja stremijo za tem da prilagodijo svoj delovnik moški na vrhuncu svojih sposobnosti pogosteje izberejo več dela in ustvarijo kariero takoj ko se ponudi priložnost Razlike v plačah in polovični delovni čas Kjer prevladujejo nizke plače se zdi nepomembno če za določen ali polni čas dela moški ali ženska Urne postavke se povečajo kjer je polni delovni čas oziroma delo za več ur bolj pogosta praksa Z drugimi besedami delo za polovični delovni čas ni škodljivo le za mesečni izkupiček ampak tudi za urno postavko Vendar pa je delo za polovični delovni čas vseeno pametneje kot brezposelnost Za vse mogoče primere gledano z vidika prihodka je delo bolj smiselno kot nedelo Še vedno pa je delo za polni delovni čas bolj razumno saj odpira dodatne možnosti kot so služben avto in usposabljanje na delovnem mestu Po drugi strani pa delo s skrajšanim delovnikom pripomore k bolj sproščenemu življenju Zaključek če in kjer so urne postavke relativno visoke ob dani stopnji izobrazbe je izbira za veliko služb s skrajšanim delovnikom razumljiva Vodilni položaji in razlike v plačah Niso vsi vodilni položaji plačani veliko bolje Še slabše v majhnih ali preprostih podjetjih z le nekaj plastmi uprave položaj glavnega lahko izboljša posameznikov položaj ne pa nujno tudi njegove plače Takšne organizacije so npr supermarketi in šole To se nanaša tudi na podjetja kjer je zaposlenih veliko žensk V takšnih podjetjih upravitelji ne zaslužijo enormnih vsot denarja Nasprotno zelo kompleksna podjetja ponavadi ponujajo veliko kariernih priložnosti Vzpenjanje po lestvici pomeni da lahko posameznik s pogajanjem prav tako doseže večje plačilo s postopnim povečevanjem urne postavke 3 Kaj storiti glede razlik v plačah Razlike v plačah in preglednost Objava plač s strani podjetij ali znotraj industrijske panoge omogoča lažji vpogled v nerazumne razlike v plačah Preverjanje posameznikove plače v WageIndicator pokazatelju plač zagotovo pomaga prav tako pa pomagajo tudi kolektivne pogodbe in uradne odločbe o enakopravnosti plač Kadar se pojavi dvom o vrednosti razlik v plačah je najprej smiselno posvetovanje s sodelavci ali sindikatom Odhod na sodišče je zadnja in končna možnost Za začetek raziskujte in se posvetujte Uporabite Mojaplaca si za začetnike Razlike v plačah in socialni ukrepi Kadar je razlika v plačah med spoloma pre velika lahko prikrajšani posamezniki njihove družine sindikati združenje delodajalcev podjetja politične stranke parlament in vlada ukrepajo in za to nekaj storijo Če kot ženska zaslužite manj kot vaš moški sodelavec za enako oziroma zelo podobno delo z enakimi sposobnostmi lahko sprožite pravni postopek Ta pot ni lahka ampak lahko pridobite pomoč sindikata ov in se posvetujete z WageIndicator Kaj lahko proti razlikam v plačah stori ženska Če se kot zaposlena ženska odločite da je urna postavka zdaj in v prihodnosti pomembna razmislite o naslednjem Izberite dodatno izobraževanje glede na povpraševanje in prihodnje zaposlovanje Ko enkrat pričnete z izobraževanjem to tudi dokončajte pridobite diplomo Izberite sektor oziroma industrijsko panogo ki je plačana npr likovna umetnost je plačana slabše kot zdravstvena nega Izberite večstranski poklic pridobite sposobnosti ki jih lahko široko uporabite Izberite po možnosti partnerja ki podpira vašo željo po delu Če načrtujete družino izberite partnerja ki podpira vašo željo po delu in vam pomaga pri družinskih opravilih Odločite se za polovični delovni čas in če je to v vaših zmožnostih nikoli ne prenehajte delati Izberite veliko podjetje ki ponuja prostore za dnevno varstvo otrok Če imate otroke se odločite za delo v majhnem lokalnem podjetju ter s tem skrajšajte čas prevoza na delo in lažje kombinirajte vsakodnevno življenje z delom Na vsaki novi karierni stopnji oziroma pri novi priložnosti se pogajajte za plačo S svojim partnerjem drugimi družinskimi člani in sodelavci se redno pogovarjajte o svoji karieri za kariero je potrebno skrbeti tako kot za svojega partnerja otroke hišo itd Nadaljujte z učenjem in izkoristite ponudbe dodatnega izobraževanja v službi oziroma nadgrajevalne tečaje povezane s službo saj se trg dela spreminja vedno hitreje Bodite pozorni na svoj pokojninski sklad pravice Razlike v plačah se pojavljajo in so tako neizogibne kot staranje Velike razlike v plačah so lahko problematične ne le za vas kot posameznika ampak tudi za celotno družbo Tega bi se morali zavedati vlada podjetja ženske in moški Dober začetek bi bil poskušati iztržiti največ za delo ki ga opravljate tudi finančno Seveda pa se morate pred tem odločiti kakšno izobrazbo boste izbrali glede na delovna mesta z večjim povpraševanjem Nekatere službe so plačane bolje in vodijo v sektorje ali industrije v katerih je plača večja Pozorni morate biti tudi da boste opazili nerazumne razlike v plačah ki lahko kažejo na diskriminatorno neenakost plač ki je z zakonom prepovedana Kako lahko ženska zasluži več Najboljši odgovor je delo za

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/placi/enakovredna-placa/razlike-v-placah-pogosta-vprasanja (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Mojaplaca.si - Slovenija, Kariera, Zenske: Kako se prijaviti na delovno mesto?
  Kako se prijaviti na delovno mesto Posodobljen seznam zaslužkarjev s honorarji preverite plače univerzitetnih profesorjev na Mojaplaca si Zaposleni kako zmanjšati razliko v plačah med spoloma Izpolnite anketo Domov Kariera Preveri plačo Anketa o življenjskih stroških Koliko stane Izpolnite vprašalnik o plačah in lahko zadenete minimalno plačo Previous Next Bolniški stalež Dohodek plačan bolniški stalež Brezplačna zdravniška oskrba Varnost zaposlitve Nadomestilo za invalidnost poškodbo na delu Ali multinacionalke plačajo bolje Kaj lahko storite proti neenakovrednosti plač Kako se prijaviti za delovno mesto Razlike v plačah Razlogi Zakaj Kako nastanejo razlike med plačami Ali obstajajo razlike v plačah med ženskimi in moškimi sektorji Minimalne plače Minimalne plače na uro Minimalne plače na dan Minimalne plače na teden Zaposleni razumejo razliko v plačah med spoloma Prejemate pošteno plačilo Bi radi vedeli kako prejemati bolj pošteno plačilo Izpolnite anketo na teme razlike v plačah med spoloma Pravična Obravnava Enako plačilo Nediskriminacija Enaka obravnava žensk na delovnem mestu Mladoletniki in Mladostniki Minimalna starost za zaposlitev Minimalna starost za nevarno delo Prisilno Delo Prepoved prisilnega in obveznega dela Svoboda do zamenjave službe in pravica do odpovedi Nečloveški delovni pogoji Spolno Nadlegovanje Sindikati Svoboda pridružitve in oblikovanja sindikata Svoboda kolektivnih pogajanj Pravica do stavke Zdravje in

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/kariera (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Slovenia - Mojaplaca.si - Kako se prijaviti za delovno mesto?
  skoraj vedno velika delniška podjetja Ker so velike plačajo bolje Druga stran teh podjetij pa je da pogosto od zaposlenih zahtevajo daljši delovni čas to so dodatne ure ki se ne nadomestijo Del dohodka ki ga ponujajo lahko sestavljajo letni deleži dobička in ali bonitete najverjetneje izplačane v delnicah podjetja Ali obstajajo razlike v plačah med javnim in zasebnim sektorjem Na splošno so razlike v plačah v javnem sektorju manjše od razlik v zasebnem sektorju Najmanj kvalificirana dela v javnem sektorju so ponavadi plačana malo bolje najboljše službe pa so plačane malo slabše če jih primerjamo z zasebnim sektorjem Ali so med zaposlenimi starši priljubljeni ženski sektorji Sektorji kjer prevladuje ženska delovna sila praviloma ponujajo več veliko služb s polovičnim delovnim časom ali manjših delovnih mest Poleg tega pogosto nudijo tudi več prilagodljivih delovnih urnikov Zakaj je potrebno dati prednost fiksnim pogodbam Fiksna pogodba običajno zagotavlja višjo plačo kot začasna ali prilagodljiva pogodba Seveda si vrste pogodbe ne moremo vedno izbirati ampak je posameznikov obstoj bolj varen s fiksno pogodbo Kakšne so minimalne zahteve za ustrezno pogodbo V pogodbi so vedno navedena imena in naslovi pogodbenih strank datum nastanka pogodbe začetek in trajanje pogodbe tj obdobje plača delovni čas vrsta dela poskusni in odpovedni rok Da so pogodbe veljavne morajo biti podpisane Kako vrednotimo sekundarne delovne pogoje Poleg bruto plače in delovnega časa pogodba običajno vključuje tudi sekundarne delovne pogoje Pogosto se ne vrednotijo z denarjem čeprav so nekaj vredni Na primer povračilo za službene stroške najem avtomobil ali brezplačen telefon možnost usposabljanja v službi dodaten presežek zakonskega minimuma prilagodljiv delovni čas možnost dela od doma itd Kaj omeniti v življenjepisu Ime in naslov Najnovejše posodobitve življenjepisa Izobrazbo in sposobnosti ki niso povezane le s službo Družbene aktivnost kot znak predanosti vključno s prostovoljnim delom in pripravništvom Znanje tujih jezikov aktivno in pasivno sposobnost branja in razumevanja Računalniške sposobnosti in znanje Poznavanje in uporaba družbenih omrežij Za več o življenjepisih preverite Monster com Kaj mora vsebovati dobra prošnja za delo Prošnja za delo spremlja vaš življenjepis Mora biti kratka in jedrnata Nanaša naj se na vzrok za vlogo tj oglas pasivne informacije itd Daje osebno motivacijo kaže jasno razumevanje da razumete kakšna je funkcija ali služba ki je v bistvu ponujena Naslovnik mora jasno videti da ste se postavili v njegovo vlogo in razumete njihove potrebe in ali zahteve Pismo mora ustrezati običajnim standardom formatu opremljeno je z datumom in s podpisom tudi če je poslano v elektronski obliki kar je dandanes dokaj normalno Za več o prošnjah za delo preverite Monster com Ali je videz pomemben Negovanost čistost in reprezentativen nastop vsekakor štejejo in v to je pametno vlagati zlasti za razgovor za službo Ne bodite sramežljivi Predhodno se posvetujte s prijatelj in družino da vidite ali ste primerno pripravljeni Zakaj se pogajati o plači Vsak se lahko pogaja Pogajanje o plači je pametno Bodite pripravljeni Pogovorite se s prijatelji in družino sodelavci raziščite splet Preverite plače na tej spletni strani Poskusite najti in če jih najdete preberite kolektivne

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/kariera/zenske-kako-se-prijaviti-na-delovno-mesto (2016-02-14)
  Open archived version from archive