archive-si.com » SI » E » ENAROCANJE.SI

Total: 2010

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  UL Kongresni trg 12 SI 1000 Ljubljana kontakt darja rus uni lj si v roke Tea Urankar tel 386 12418512 telefaks 386 12418645 e pošta darja rus uni lj si Vrsta postopka Odprti postopek Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU Da PREDHODNE INFORMACIJE II 1 3 Enotni besednjak javnih naročil CPV 30190000 Različna oprema in potrebščine za pisarne IV 2 3 Obvestilo na TED SIMAP na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED 2015 S 078 137887 z dne 22 4 2015 ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek VI 3 INFORMACIJE KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI VI 3 1 Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Objava se ne sklada z izvirnimi informacijami ki jih je predložil naročnik VI 3 2 Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V izvirnem obvestilu VI 3 3 Besedilo ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu VI 3 4 Datumi ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 5 Naslovi in kontaktne točke ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 6 Besedilo ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu Mesto besedila ki ga je treba dodati II

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=415027 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  zavezanec za javno naročanje zaradi česar ne sme v okviru te pogodbe porabiti več sredstev od pogodbene vrednosti naročila Zaradi statusa naročnika se pogodbeni stranki dogovorita da lahko ta pogodba preneha zaradi izpolnitve nekrivdno prenehanje in sicer z dnem izčrpanja pogodbene vrednosti naročila pred zaključkom del po pogodbi V razpisni dokumentaciji je torej navedeno da bo izveden še en krog pogajanj če bodo ponudbe odstopale od primernih tržnih cen oziroma bodo presegale naročnikova zagotovljena sredstva V tem primeru naročnika pozivamo naj za vsak sklop posebej objavi kolikšna so njegova razpoložljiva sredstva oziroma kakšne so primerne tržne cene Naročnik si namreč pridržuje pravico do izvedbe dodatnega kroga pogajanj če ne doseže sprejemljive cene kar pa naročniku omogoča diskrecijsko pravico da izvede toliko krogov pogajanj kolikor je potrebno da bo izbran točno določen ponudnik Pozivamo vas da ob upoštevanju zadnje odločitve DKOM št 018 344 2012 3 bodisi definirate kolikšna so razpoložljiva sredstva za vsak posamezni artikel sklop bodisi eksplicitno navedete da bo v izveden le še en dodatni krog pogajanj ODGOVOR Določba v razpisni dokumentaciji v kateri so navedena pogajanja je le splošna zaradi možnosti pogajanj Naročnik bo zaradi lažjega razumevanja določbo umaknil in jo popravil Popravek v razpisni dokumentaciji Datum objave 16 12 2013 10 50 Naročnik je naredil popravek v razpisni dokumentaciji v tč 1 1 Način izvajanja naročila in objavil na spletni strani Onkološkega inštituta Ljubljana popravljeno razpisno dokumentacijo označeno s tč 2 Odgovor na vprašanje Datum objave 16 12 2013 12 30 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE Spoštovani Torej v 1 fazi priložimo samo izpolnjene obrazce in zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev predračun in finančno zavarovanje pa bomo priložili v 2 fazi Kdaj načrtujete 2 fazo ODGOVOR V prvi fazi ponudnik samo dokazuje usposobljenost Ponudnik naj si prebere v razpisni dokumentaciji pogoje za udeležbo in navodila za pripravo ponudbe Tam je naročnik natančno napisal kaj ponudnik prilaga v I fazi Druga faza se bo izvajala takoj ko bo prva faza zaključena to pomeni ko bodo okvirni sporazumi podpisani s strani ponudnikov Predračun in finančno zavarovanje ponudnik v prvi fazi ne more predložiti ker popis artiklov še ni objavljen Popis artiklov bo naročnik objavil v II fazi Odgovor na vprašanje Datum objave 18 12 2013 06 58 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE Spoštovani ali je to naslednji razpisa objave JN15000 13 Hvala ODGOVOR Objava pod številko JN15000 13 je bila umaknjena s Portala javnih naročil zaradi napačno označenega postopka Informacija za ponudnike Datum objave 19 12 2013 10 01 Zaradi lažjega razumevanja nabora artiklov za dobavo medicinskih pripomočkov ki bodo objavljeni pri povpraševanju si ponudniki lahko INFORMATIVNO ogledajo ponudbeni predračun ki je bil objavljen na internetni strani Onkološkega inštituta Ljubljana arhiv objav dne 17 01 2012 Ponudbeni predračun je bil v sklopu odprtega postopka za dobavo medicinskih pripomočkov v l 2012 2014 Ponudbeni predračun se bo še spreminjal in dopolnjeval pri povpraševanju vendar ne v velikem obsegu in je ponudnikom lahko v informativno pomoč ko se bodo odločali za prijavo na objavljen razpis Ponudniki naj si ogledajo zadnjo popravljeno verzijo ponudbenega predračuna pod zaporedno

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=319750 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  objavljeno v Uradnem listu EU Da PREDHODNE INFORMACIJE II 1 3 Enotni besednjak javnih naročil CPV 50100000 Popravila vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo IV 2 3 Obvestilo na TED SIMAP na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED 2011 S 148 246449 z dne 4 8 2011 ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Dodatne informacije VI 3 INFORMACIJE KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI VI 3 1 Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij ki jih je predložil naročnik VI 3 2 Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji za nadaljnje informacije vas prosimo da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo VI 3 3 Besedilo ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu VI 3 4 Datumi ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 5 Naslovi in kontaktne točke ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 6 Besedilo ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu DRUGE DODATNE INFORMACIJE VI 4 Druge dodatne informacije Popravljen obr 4 Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na http www enarocanje si Dokumentacija 2011 8 1988 24257887086336 RAZPISNA DOKUM ENTACIJA servisVozil

  Original URL path: http://enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=185149 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev A 1 naročnik mora iz postopka javnega naročila izločiti kandidata ali ponudnika če je bil le ta ali njegov zakoniti zastopnik v kolikor gre za pravno osebo pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj A 2 naročnik mora iz postopka javnega naročila izločiti kandidata ali ponudnika če je bil leta ali njegov zakoniti zastopnik kolikor gre za pravno osebo pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese EU v smislu 1 Člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov EU A 3 naročnik mora iz postopka javnega naročila izločiti kandidata ali ponudnika če je le ta na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami A 4 naročnik mora iz postopka javnega naročila izločiti kandidata ali ponudnika če je v stečajnem postopku je bil njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik kot ga določa zakon ki ureja finančno poslovanje postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države v kateri ima sedež ali določbami države naročnika na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države v kateri ima sedež ali določbami države naročnika III 2 2 Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev A 5 ponudnik ne sme imeti blokiran poslovni račun v času od 1 3 2011 do dneva za oddajo ponudb Zahteva velja za vse poslovne račune ponudnika b 1 ponudnik mora imeti veljavno registracijo za dejavnost ki je predmet javnega naročila c 1 ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja III 2 3 Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev d 1 ponudnik mora za izvajanje servisne službe v času oddaje ponudbe že imeti sklenjeno pogodbo s proizvajalcem vozil ali razpolagati z ustreznim veljavnim pooblastilom na podlagi katerega lahko izvajal servis vozil določene blagovne znamke III 2 4 Pridržana naročila Ne III 3 POGOJI KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEV III 3 1 Izvedba storitve je omejena na določeno stroko III 3 2 Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja ki bo odgovorno za izvedbo storitve ODDELEK IV POSTOPEK IV 1 VRSTA POSTOPKA IV 1 1 Vrsta postopka Odprti IV 1 2 Omejitve glede števila gospodarskih subjektov ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanju IV 1 3 Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom IV 2 MERILA ZA ODDAJO IV 2

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=183758 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  programske opreme in svetovanja pri programski opremi II 1 6 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih GPA ne II 2 SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL II 2 1 Skupna končna vrednost naročil ODDELEK IV POSTOPEK IV 1 VRSTA POSTOPKA Postopek s pogajanji brez predhodne objave Utemeljitev izbire postopka glej Prilogo D IV 2 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE IV 2 1 Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena IV 2 2 Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba ne IV 3 UPRAVNE INFORMACIJE IV 3 1 Referenčna številka dokumenta ki jo je izbral naročnik JN 0025 2014 S POG IV 3 2 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ŠT SKLOPA NAZIV VZDRŽEVANJE IN NADGRADNJA APLIKATIVNE PROGRAMSKE OPREME KE3 V 1 DATUM ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA 27 6 2014 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 1 Število elektronsko prejetih ponudb 1 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO PRONET Kranj d o o Ljubljanska cesta 24B SI 4000 Kranj V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 50000 00 EUR brez DDV Skupna končna vrednost naročila Vrednost 31323 00 EUR brez DDV Če gre za letno ali mesečno vrednost navedite število let 3 V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in ali program ki se financira s sredstvi EU Ne VI 2 DODATNE INFORMACIJE VI 3 PRITOŽBENI POSTOPKI VI 3 1 Organ pristojen za pritožbene postopke OI LJUBLJANA ZALOŠKA CESTA 2 SI 1000 LJUBLJANA Organ pristojen za postopek mediacije VI 3 2 Vložitev pritožb VI

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=350316 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  2014 EU 3 SL Naročnik OI LJUBLJANA ZALOŠKA CESTA 2 SI 1000 LJUBLJANA kontakt Služba javnih naročil v roke Marinka Zadel Vidmar tel 386 15879126 telefaks 386 15879406 e pošta sjn onko i si Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU Ne PREDHODNE INFORMACIJE II 1 3 Enotni besednjak javnih naročil CPV 72000000 Storitve informacijske tehnologije svetovanje razvoj programske opreme internet in podpora IV 2 3 Obvestilo na TED SIMAP na katero se nanaša ta objava ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Dodatne informacije VI 3 INFORMACIJE KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI VI 3 1 Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij ki jih je predložil naročnik VI 3 2 Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V izvirnem obvestilu VI 3 3 Besedilo ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu VI 3 4 Datumi ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 5 Naslovi in kontaktne točke ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 6 Besedilo ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu Mesto besedila ki ga je treba dodati II 1 3 Informacije o

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=371973 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  programske opreme in svetovanja pri programski opremi II 1 6 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih GPA ne II 2 SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL II 2 1 Skupna končna vrednost naročil ODDELEK IV POSTOPEK IV 1 VRSTA POSTOPKA Postopek s pogajanji brez predhodne objave Utemeljitev izbire postopka glej Prilogo D IV 2 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE IV 2 1 Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena IV 2 2 Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba ne IV 3 UPRAVNE INFORMACIJE IV 3 1 Referenčna številka dokumenta ki jo je izbral naročnik JN 0041 2014 S POG IV 3 2 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ŠT SKLOPA NAZIV Vzdrževanje in nadgradnja laboratorijskega informacijskega sistema LABIS V 1 DATUM ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA 16 9 2014 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 1 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO FIN PRO d o o Stegne 35 SI 1000 Ljubljana V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 88524 60 EUR brez DDV Skupna končna vrednost naročila Vrednost 88524 60 EUR brez DDV Če gre za letno ali mesečno vrednost navedite število let 4 V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in ali program ki se financira s sredstvi EU Ne VI 2 DODATNE INFORMACIJE VI 3 PRITOŽBENI POSTOPKI VI 3 1 Organ pristojen za pritožbene postopke OI LJUBLJANA ZALOŠKA CESTA 2 SI 1000 LJUBLJANA Organ pristojen za postopek mediacije VI 3 2 Vložitev pritožb VI 3

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=359969 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  2014 EU 3 SL Naročnik OI LJUBLJANA ZALOŠKA CESTA 2 SI 1000 LJUBLJANA kontakt Služba javnih naročil v roke Mateja Robnik tel 386 15879600 telefaks 386 15879406 e pošta sjn onko i si Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU Ne PREDHODNE INFORMACIJE II 1 3 Enotni besednjak javnih naročil CPV 72000000 Storitve informacijske tehnologije svetovanje razvoj programske opreme internet in podpora IV 2 3 Obvestilo na TED SIMAP na katero se nanaša ta objava ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Dodatne informacije VI 3 INFORMACIJE KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI VI 3 1 Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij ki jih je predložil naročnik VI 3 2 Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V izvirnem obvestilu VI 3 3 Besedilo ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu VI 3 4 Datumi ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 5 Naslovi in kontaktne točke ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 6 Besedilo ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu Mesto besedila ki ga je treba dodati II 1 3 Informacije o okvirnem

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=371960 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •