archive-si.com » SI » E » ENAROCANJE.SI

Total: 2010

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  mlevski izdelki 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 14 NAZIV SKLOPA Sveže in suho sadje in zelenjava 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15300000 Sadje zelenjave in pripadajoči proizvodi 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 15 NAZIV SKLOPA Ekološko pridelano sveže in suho sadje in zelenjava 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15300000 Sadje zelenjave in pripadajoči proizvodi 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 16 NAZIV SKLOPA Zamrznjeno sadje in zelenjava 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15331170 Zamrznjene vrtnine 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 17 NAZIV SKLOPA Sadni sokovi sirupi in sadne pijače 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15321000 Sadni sokovi 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 18 NAZIV SKLOPA Otroška hrana 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15880000 Hrana za posebne prehranjevalne potrebe 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 19 NAZIV SKLOPA Splošno prehrambeno blago 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15890000 Razna živila in posušena živila 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH ODDELEK III PRAVNE EKONOMSKE FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE III 1 POGOJI KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO III 1 1 Finančna zavarovanja III 1 2 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe ki ju urejajo III 1 3 Pravna oblika ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov ki ji bo naročilo oddano III 1 4 Drugi posebni pogoji III 2 POGOJI ZA UDELEŽBO III 2 1 Osebni status gospodarskih subjektov vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register III 2 2 Poslovna in finančna sposobnost III 2 3 Tehnična sposobnost III 2 4 Informacije o pridržanih naročilih III 3 SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV III 3 1 Informacije o določeni stroki III 3 2 Osebje odgovorno za izvedbo storitve ODDELEK IV POSTOPEK IV 1 VRSTA POSTOPKA IV 1 1 Vrsta postopka Odprti postopek IV 1 2 Omejeno število gospodarskih subjektov ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju IV 1 3 Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom IV 2 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE IV 2 1 Merila za izbiro ponudbe IV 2 2 Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba Ne

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=380627 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  in z njimi povezano opremo 50110000 Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme I 7 RAZDELITEV NA SKLOPE Da Ponudbe je treba predložiti za en ali več sklopov I 8 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE Ekonomsko najugodnejša ponudba I 9 OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA Ne Internetni naslov dokumentacije http www enarocanje si Dokumentacija 2014 9 2320 81377314875223190836 RAZPISNA DOKUMENTACIJA zip I 10 ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE Datum 9 10 2014 Čas 9 00 I 11 POGOJI ODPIRANJA PONUDB Datum 9 10 2014 Čas 10 00 Kraj Prešernova 25 Ljubljana I 12 DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU I 13 ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ Datum 29 9 2014 Čas 23 59 I 14 DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA 22 9 2014 PRILOGA INFORMACIJE O SKLOPIH SKLOP ŠT 1 NASLOV storitve servisiranja in popravil osebnih vozil 1 KRATEK OPIS SKLOPA Predmet javnega naročila so storitve servisiranja in popravil osebnih vozil ki zajemajo izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil izvajanje vseh ostalih servisnih popravil izvajanja avtokleparskih in avtoličarskih storitev nudenje brezplačne strokovne pomoči naročniku po telefonu in možnost najema nadomestnega vozila 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 50000000 Storitve popravila in vzdrževanja 50100000 Popravila vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo 50110000 Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme 3 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU PRILOGA INFORMACIJE O SKLOPIH SKLOP ŠT 2 NASLOV storitve servisiranja in popravil kombiniranih vozil 1 KRATEK OPIS SKLOPA Predmet javnega naročila so storitve servisiranja in popravil kombiniranih vozil ki zajemajo izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil izvajanje vseh ostalih servisnih popravil izvajanja avtokleparskih in avtoličarskih storitev nudenje brezplačne strokovne pomoči naročniku po telefonu in možnost najema nadomestnega vozila 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 50110000

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=41885&nar=MV (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje Se ne spremeni II 2 3 Pogoji odpiranja ponudb Se ne spremeni II 2 4 Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj Se ne spremeni II 2 5 Datumi oddaje naročila oz sklopa ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu II 2 6 Naslovi in kontaktne točke ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu II 2 7 Besedilo ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu DRUGE DODATNE INFORMACIJE III 1 Druge dodatne informacije V obrazcu N 1 Navodila ponudnikom se besedilo točke 10 Pravni pouk nadomesti z naslednjim besedilom Zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave in ali razpisno dokumentacijo se v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja Uradni list RS št 43 11 60 11 ZTP D in 63 13 ZPVPJN A lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb Vlagatelj po poteku roka določenega za predložitev ponudb ne more navajati kršitev ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka razen če to dopušča ta zakon in v primerih ko dokaže da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom Vlagatelj mora zahtevku

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=42590&nar=MV (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  EKONOMSKE FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE III 1 POGOJI KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO III 1 1 Finančna zavarovanja Bančna garancija za resnost ponudbe bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku III 1 2 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe ki ju urejajo V skladu z ZIPRS1112 je rok plačila 30 dan od dneva uradnega prejema računa izstavljenega po podpisu prevzemnega dokumenta prevzemnice ki je priloga računu III 1 3 Pravna oblika ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov ki ji bo naročilo oddano V primeru da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila npr pogodba o sodelovanju v primeru da bodo izbrani na javnem naročilu Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in poslovodečega ponudnika Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno III 1 4 Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje Ne III 2 POGOJI ZA UDELEŽBO III 2 1 Osebni status gospodarskih subjektov vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev Izjava o dokazovanju sposobnosti ponudnika in podizvajalca za izvedbo predmetnega javnega naročila da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik v kolikor gre za pravno osebo pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem in drugem odstavku 42 člena ZJN 2 da proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave stečaja ali prisilnega prenehanja ter ni uveden oziroma ponudnik ni v postopku prisilne poravnave stečaja ali prisilnega prenehanja da na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ponudnik nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države v kateri ima sedež da na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ponudnik nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države v kateri ima sedež da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu da ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti ki je predmet javnega naročila da je ponudnik zanesljiv sposoben upravljanja ima izkušnje in ugled ter zaposlene ki so sposobni izvesti okvirni sporazum da proti ponudnikovemu podizvajalcu ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave stečaja ali prisilnega prenehanja ter ni uveden oziroma podizvajalec ni v postopku prisilne poravnave stečaja ali prisilnega prenehanja da na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ponudnikov podizvajalec nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države v kateri ima sedež da na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ponudnikov podizvajalec nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države v kateri ima sedež Pooblastilo ponudnka za pridobitev podatkov iz uradnih eviden Tuji ponudniki morajo poleg Izjave o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila v ponudbi predložiti tudi naslednje dokumente Dokazilo da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik v kolikor gre za pravno osebo pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem in drugem odstavku 42 člena ZJN 2 Dokazilo da proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave stečaja ali prisilnega prenehanja ter proti ponudniku ni uveden oziroma ponudnik ni v postopku prisilne poravnave stečaja ali prisilnega prenehanja Registracijo podjetja za dejavnost katere predmet je javno naročilo ki mora izkazovati zadnje stanje ter kopija mora biti enaka originalu Ponudniki morajo poleg Izjave o dokazovanju sposobnosti podizvajalca za izvedbo predmetnega javnega naročila za tujega podizvajalca predložiti tudi naslednje dokumente Dokazilo da proti podizvajalcu ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave stečaja ali prisilnega prenehanja ter proti podizvajalcu ni uveden oziroma podizvajalec ni v postopku prisilne poravnave stečaja ali prisilnega prenehanja Tuji ponudnik bo moral pred oddajo naročila oz sklenitvijo pogodbe na zahtevo naročnika ter v roku ki ga bo določil naročnik predložiti dokazilo da na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ter obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države v kateri ima sedež Ponudnik bo moral navedena dokazila predložiti tudi za tuje ga podizvajalca e v primeru da ponudnik v ponudbi prijavi tuje ga podizvajalca e oz z njim i nastopa na predmetnem javnem naročilu III 2 2 Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev izjava ponudnika da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja Dokazilo npr BON 2 dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti ki bo potrjevalo da ponudnik nima tekočih dospelih neporavnanih obveznosti III 2 3 Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev Izjava ponudnika da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi potrebnimi za izvedbo javnega naročila Obrazec seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih na področju izdelave izkaznic ali drugih izdelkov ki temeljijo na materialih iz te razpisne dokumentacije Izjava ponudnika da ponujeni izdelki ustrezajo tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije vzorci izdelkov predloženih skladno s točko 7 8 iz II dela razpisne dokumentacije III 2 4 Informacije o pridržanih naročilih III 3 SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV III 3 1 Informacije o določeni stroki III 3 2 Osebje odgovorno za izvedbo storitve ODDELEK IV POSTOPEK IV 1 VRSTA POSTOPKA IV 1 1 Vrsta postopka Odprti postopek IV 1 2 Omejeno število gospodarskih subjektov ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju IV 1 3 Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom IV 2 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE IV 2 1 Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena IV 2 2 Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba Ne IV 3 UPRAVNE INFORMACIJE IV 3 1 Referenčna številka dokumenta ki jo je izbral naročnik 430 623 2012 IV 3 2 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=234527 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  postopka Odprti postopek Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU Da PREDHODNE INFORMACIJE II 1 3 Enotni besednjak javnih naročil CPV 22450000 Tiskovine ki so zavarovane pred ponarejanjem IV 2 3 Obvestilo na TED SIMAP na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED 2012 S 135 225287 z dne 17 7 2012 ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Dodatne informacije VI 3 INFORMACIJE KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI VI 3 1 Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij ki jih je predložil naročnik VI 3 2 Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji za nadaljnje informacije vas prosimo da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo VI 3 3 Besedilo ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu VI 3 4 Datumi ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 5 Naslovi in kontaktne točke ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 6 Besedilo ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu DRUGE DODATNE INFORMACIJE VI 4 DRUGE DODATNE INFORMACIJE Obveščamo vas da je skladno s točko VI 3 Obvestila o naročilu in točko 12 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=237888 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  postopka Odprti postopek Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU Da PREDHODNE INFORMACIJE II 1 3 Enotni besednjak javnih naročil CPV 22450000 Tiskovine ki so zavarovane pred ponarejanjem IV 2 3 Obvestilo na TED SIMAP na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED 2012 S 135 225287 z dne 17 7 2012 ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Dodatne informacije VI 3 INFORMACIJE KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI VI 3 1 Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij ki jih je predložil naročnik VI 3 2 Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji za nadaljnje informacije vas prosimo da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo VI 3 3 Besedilo ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu VI 3 4 Datumi ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 5 Naslovi in kontaktne točke ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 6 Besedilo ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu DRUGE DODATNE INFORMACIJE VI 4 DRUGE DODATNE INFORMACIJE Obveščamo vas da je skladno s točko VI 3 Obvestila o naročilu in točko 12 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=238340 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED 2013 S 112 190974 z dne 12 6 2013 ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek Dodatne informacije VI 3 INFORMACIJE KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI VI 3 1 Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij ki jih je predložil naročnik VI 3 2 Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji za nadaljnje informacije vas prosimo da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo VI 3 3 Besedilo ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu VI 3 4 Datumi ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 5 Naslovi in kontaktne točke ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 6 Besedilo ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu DRUGE DODATNE INFORMACIJE VI 4 DRUGE DODATNE INFORMACIJE Obveščamo vas da je skladno s točko I 1 in točko VI 3 objave obvestila o naročilu in točko 15 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo na internetnem naslovu naročnika http www mnz gov si zgornji meni O ministrstvu levi meni Javna naročila naročnik objavil dokument Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe

  Original URL path: http://enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=293110 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  je podana v razpisni dokumentaciji 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih 36 od oddaje javnega naročila 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Vse dodatne informacije in zahteve vezane na predmetni sklop so navedene v razpisni dokumentaciji PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 3 NAZIV SKLOPA KNJIGE 1 KRATEK OPIS Podrobnejši opis blaga je podan v razpisni dokumentaciji 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 22900000 Razne tiskovine 3 KOLIČINA ALI OBSEG Okvirna količina blaga je podana v razpisni dokumentaciji 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih 36 od oddaje javnega naročila 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Vse dodatne informacije in zahteve vezane na predmetni sklop so navedene v razpisni dokumentaciji PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 4 NAZIV SKLOPA PVC MAPE IN OVITKI 1 KRATEK OPIS Podrobnejši opis blaga je podan v razpisni dokumentaciji 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 22900000 Razne tiskovine 3 KOLIČINA ALI OBSEG Okvirna količina blaga je podana v razpisni dokumentaciji 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih 36 od oddaje javnega naročila 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Vse dodatne informacije in zahteve vezane na predmetni sklop so navedene v razpisni dokumentaciji PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 5 NAZIV SKLOPA TISKOVINE S PODROČJA UPRAVNIH ENOT Z ZAŠČITNIMI ELEMENTI 1 KRATEK OPIS Podrobnejši opis blaga je podan v razpisni dokumentaciji 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 22450000 Tiskovine ki so zavarovane pred ponarejanjem 3 KOLIČINA ALI OBSEG Okvirna količina blaga je podana v razpisni dokumentaciji 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih 36 od oddaje javnega naročila 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Vse dodatne informacije in zahteve vezane na predmetni sklop so navedene v razpisni dokumentaciji PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 6 NAZIV SKLOPA TISKOVINE S PODROČJA UPRAVNIH ENOT 1 KRATEK OPIS Podrobnejši opis blaga je podan v razpisni dokumentaciji 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 22900000 Razne tiskovine 3 KOLIČINA ALI OBSEG Okvirna Količina je podana v razpisni dokumentaciji 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih 36 od oddaje javnega naročila 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Vse dodatne informacije in zahteve vezane na predmetni sklop so navedene v razpisni dokumentaciji ODDELEK III PRAVNE EKONOMSKE FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE III 1 POGOJI KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO III 1 1 Finančna zavarovanja Garancija za resnost ponudbe garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za sklop 1 sklop 2 in sklop 5 III 1 2 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe ki ju urejajo V skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 je rok plačila 30 dan od datuma uradnega prejema računa Izvajalec bo račune za dobavljeno blago izstavljal ločeno za naročnika ter naročnike uporabnike in sicer do 10 dne v mesecu za pretekli koledarski mesec III 1 3 Pravna oblika ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov ki ji bo naročilo oddano V primeru da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti Izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila npr pogodba o sodelovanju v primeru da bodo izbrani na javnem naročilu Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in poslovodečega ponudnika Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno III 1 4 Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje Ne III 2 POGOJI ZA UDELEŽBO III 2 1 Osebni status gospodarskih subjektov vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev Izjave ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila izjava ponudnika in ali dokazila izdanega s strani pristojnega organa da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik v kolikor gre za pravno osebo pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42 člena ZJN 2 Navedena izjava in dokazilo se morata nanašati na ponudnika na pravno osebo in zakonitega zastopnika če je ponudnik pravna oseba oz na fizično osebo če je ponudnik fizična oseba in na vse fizične osebe ki so pooblaščene za zastopanje odločanje ali nadzor nad ponudnikom v primeru pravne osebe tujega ponudnika izjava ponudnika in ali dokazilo da na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77 a člena ZJN 2 81 člena ZJNVETPS oziroma 73 člena ZJNPOV izjava ponudnika in ali dokazila da ponudnik na dan ko je bila oddana ponudba ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika v višini 50 eurov ali več izjava ponudnika in ali dokazila da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oz v primeru da je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave izjava ponudnika in ali dokazila da ponudnik ni v stečajnem postopku niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek stečajnega postopka izjava ponudnika in ali dokazila da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja niti s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče niti ponudnik ni opustili poslovne dejavnosti niti ponudnik ni v katerem koli podobnem položaju izjava ponudnika da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem izjava ponudnika da ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil izjava ponudnika da ponudnik pri dajanju informacij zahtevanih v skladu z določbami 41 do 49 člena ZJN 2 v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajočih razlag ali

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=287502 (2016-02-16)
  Open archived version from archive